A A

Commissies

Wat wordt er verwacht van leden van de Commissies?
In feite bestaat de Seniorenraad Schijndel uit vertegenwoordigers van alle senioren. De Commissieleden zijn in de eerste plaats een belangrijke schakel in de relatie en communicatie met de achterban van de Seniorenraad, en dat zijn alle senioren. De Seniorenraad wil de gemeenschappelijke belangen van deze groep behartigen bij gemeente en instellingen, die zorg, woongelegenheid, welzijn en diensten verlenen.
Ongevraagd advies.
Dat betekent dat de Seniorenraad op de hoogte moet zijn van mogelijke problemen in het beleid van gemeente of instellingen. En juist daarin spelen de leden van de commissies een zeer belangrijke rol:
 • de ogen en oren open houden om signalen uit de gemeenschap op te vangen en mee te nemen naar de Stichting.
 • Op deze wijze kan de Stichting ongevraagd adviezen geven aan gemeente en instellingen, die in het convenant een relatie met de stichting zijn aangegaan.
  Gevraagd advies.
  Soms heeft een van de convenantpartners een vraag aan ons over nieuw te vormen, of over te wijzigen beleid. Dat betekent dat wij ook gevraagd advies kunnen geven over een notitie betreffende beleidsvoornemens van de convenantpartners. Dat betekent dat een Commissie zich over een voorgenomen beleid buigt en een advies formuleert.

  Vaste Commissies aangevuld met Projectgroepen.
  Voor meer specifieke onderwerpen, meestal van tijdelijke aard, worden Projectgroepen geformeerd om antwoord te kunnen geven op de gestelde vraag. 
  En daaruit blijkt een tweede rol van de Commissieleden:
 • in vaste (Commissies) of tijdelijke Projectgroepen deelnemen en oplossingen aandragen voor gegeven vragen.
 • Geïnformeerd zijn.
  Om bij diverse thema’s goed geïnformeerd te zijn is het belangrijk te weten waar het om gaat. Dat levert weer een aandachtspunt op:
 • in het algemeen de ontwikkelingen in Nederland, regionaal en lokaal bijhouden.
 • Het bestuur van de Seniorenraad zal daartoe ook het bijwonen van themadagen in het kader van deskundigheidsbevordering stimuleren en wijzen op informatiebronnen.
  Samenvattend:
  Als lid van een Commissie heb je:
 • een signaleringsfunctie,
 • doe je mee in de formulering van gevraagde en ongevraagde adviezen,
 • draag je mede zorg voor de instandhouding van de themagroep,
 • is er de noodzaak om steeds goed geïnformeerd te zijn.
 • Wilt u meedoen en wilt u ook uw stem laten horen in een Commissie, meldt u dan aan via onderstaande link.

  Aanmelden Seniorenraad-activiteiten