A A

Momenteel in ontwikkeling

Projectplan: “ThuisHuis”
In het kader van de bestrijding van de eenzaamheid is een initiatief ontwikkeld om te komen tot de realisering van een project “ThuisHuis”. Het ThuisHuis is een gewoon huis in de straat waar circa 5 tot 7 personen uit de doelgroep “alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en of dreigen te vereenzamen”, met elkaar onder een dak wonen.
De Woningmarkt krijgt de komende jaren te maken met een groeiende groep ouderen al dan niet met een zorgvraag. Een van de mogelijkheden om senioren van een passende woning te voorzien is een ThuisHuis.

Het doel van het thuishuisproject is het realiseren van één of meer ThuisHuizen in Schijndel, mits daar behoefte aan is.
Allereerst dienen de doelgroepen en hun belangenbehartigers op de hoogte gebracht te worden van het ThuisHuis principe. Daarna dient onderzocht te worden of er in Schijndel voldoende belangstelling is voor een dergelijke woonsituatie. Is dat het geval dan kan daadwerkelijk met het maken van plannen begonnen worden.
Projectplan “Toegankelijkheid in de openbare ruimte"
Een toegankelijke openbare ruimte is een ruimte die door iedereen te bereiken en te gebruiken is. Het zorgt ervoor dat de voorzieningen die in en aan de openbare ruimte liggen bereikt en gebruikt kunnen worden. Alleen dan is er sprake van een optimaal functionerende ruimte. Voor ouderen maar ook voor mensen met een functiebeperking betekent dit dat ze langer zelfstandig kunnen functioneren.
De projectgroep heeft na haar installatie contact gezocht met de gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel om gezamenlijk aan dit onderwerp te werken. Er is nu één werkgroep met leden uit de toekomstige gemeente Meijerijstad samengesteld, die op niet al te lange termijn een rapportage met aanbevelingen zal aanbieden, die door de nieuwe gemeenteraad moet worden vastgesteld.
Projectplan “Sleutelkluisjes”
Een sleutelkluisje biedt de mogelijkheid om aan de buitenkant van het huis een huissleutel te bewaren. Het kluisje wordt veelal aan de buitenmuur naast de voordeur gehangen waar het een bergplaats biedt voor de sleutel waarmee degene die daarvoor toestemming heeft, de woning kan betreden.
Bij recente inbraken in onze gemeente is gebruik gemaakt van de sleutel die de inbrekers hadden gestolen uit de opengebroken sleutelkluisjes.
Voor de commissie Wonen & Veiligheid was dat de aanleiding om een projectgroep in te stellen die op basis van een onderzoek een rapport zal vervaardigen waarbij een deugdelijke oplossing wordt aanbevolen. De projectgroep bestaat behalve uit eigen leden ook uit een vertegenwoordiging van de zorginstellingen Laverhof en Vivent.
Het doel van dit project is om op de kortst mogelijke termijn de nu gemonteerde sleutelkastjes, die onder meer door de thuiszorg worden gebruikt, te vervangen door een betrouwbaar en betaalbaar alternatief. Het plan is om zowel de woningen van de woningcorporaties als die van particulieren bij dit onderzoek te betrekken.
Het streven is om samen met de zorginstellingen te kiezen voor één uniform systeem wat aan de huidige veiligheidseisen (keurmerk) voldoet.
Projectplan “Wonen met Gemak”
Het doel van het project is om senioren aan te sporen gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties in hun woning aan te passen zodat ze langer in hun omgeving kunnen blijven wonen. Met kleine aanpassingen en tips zijn al veel ongemakken opgelost.
De projectgroep wil voorlichting gaan geven aan eigenaren/huurders van woningen op welke wijze deze geschikt gemaakt kunnen worden om langer thuis te kunnen blijven wonen. Om hierover een advies te kunnen geven gaan deskundigen uit de bouwwereld en uit de zorgwereld gezamenlijk een woonscan maken bij de ouderen die daar om vragen. Met behulp van de daaruit verkregen informatie stelt de projectgroep een woonadvies samen waarin aangegeven wordt welke aanpassingen nodig zijn om het leven te vergemakkelijken. Veelal zal het zich beperken tot het aanbrengen van enkele hulpmiddelen of door simpele veranderingen in de woning. Desgewenst zullen de deskundigen de senioren begeleiden bij het kiezen van uitvoerende aannemers en het beslissen over de uitvoeringsvormen.