A A

KBO - Cluster Schijndel

In Schijndel zijn vier actieve afdelingen van de Katholieke Bond van Ouderen, de afdelingen, Boschweg, Centrum, Hoevenbraak en Wijbosch.

Het doel van de KBO is het ontplooien van activiteiten die volwaardige participatie van senioren bevorderen. Dit wil zij bereiken door enerzijds het verlenen van diensten en belangenbehartiging en anderzijds het organiseren van sociaal culturele activiteiten.

De vier afdelingen zijn autonoom, echter, om de gemeenschappelijke belangen van de Schijndelse senioren zo goed mogelijk te behartigen (o.a. bij gemeentebestuur, woningbouwvereniging en lokale zorg- en welzijnsinstellingen), wordt er op dit gebied samengewerkt middels het cluster KBO Schijndel. Vanuit dit cluster is de KBO ook vertegenwoordigd in een aantal overlegorganen.

Waarom lid worden van de KBO?
Het KBO lidmaatschap kan in veel opzichten van betekenis zijn voor u. Het brengt niet alleen veel voordeel en extra’s met zich mee, maar als lid maakt u het mede mogelijk dat de KBO in de gemeente, in de provincie en landelijk voor de belangen van de senioren op kan komen.

Dienstverlening
In het verleden is bewezen dat participatie van ouderen in het te ontwikkelen ouderenbeleid zijn vruchten kan afwerpen.
Enkele voorbeelden van wat de KBO kan bieden zijn:
  • Diverse opleidingen waardoor u zich als vrijwilliger in kunt zetten voor anderen, bijvoorbeeld de cursus Ouderenadviseur of belasting invulhulp
  • Met uw ledenpas kunt u bij KBO Brabant terecht voor advies, bijvoorbeeld de juristentelefoon en servicetelefoon
  • Korting op rijbewijskeuring.
  • Informatieverstrekking via de website www.kbobrabant.nl. Hier vindt u verenigingsnieuws en actuele ontwikkelingen. Vanuit de afdeling ontvangt u regelmatig de Nieuwsbrief met informatie over uiteenlopende onderwerpen.
  • Collectieve zorgverzekering.
  • Maandelijkse uitgave van het ledenblad Ons.

Belangenbehartiging

Seniorenraad Afdeling Schijndel
Van de Seniorenraad Schijndel maakt de KBO deel uit middels een vertegenwoordiging in deze Seniorenraad. Zo draagt de KBO ook medeverantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het beleid van de Seniorenraad.
En op deze wijze speelt de KBO een belangrijke rol in de behartiging van de collectieve belangen van alle senioren in de gemeente Meierijstad op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, maatschappelijke integratie, welzijn en veiligheid.

Vrijwillige Ouderen Adviseur
Alle inwoners van Schijndel die de leeftijd bereiken van 75 jaar worden door de Gemeente benaderd om bezocht te worden door een Ouderenadviseur. De ouderen bepalen uiteraard zelf of zij bezocht wensen te worden. De Ouderenadviseurs zijn opgeleid door de KBO maar werken voor alle ouderen in Schijndel.

Belasting invulhulp
Indien u in aanmerking komt voor zorgtoeslag en het betreft een eenvoudige aangifte, dan kunt u een beroep doen op de belasting invulhulp.

Platform Woon- en Leefomgeving
Participeren in het platform Woon- en Leefomgeving beoogt op loyale wijze ondersteuning te bieden bij de behartiging van de belangen van zowel de eigen als van de overige aldaar vertegenwoordigde belangengroepen, met als doel de leefbaarheid in de wijken te verbeteren

Sociaal-culturele activiteiten
 Als verenigingen organiseren de KBO’s, zelfstandig of gezamenlijk, vele ontspanningsactiviteiten die tot doel hebben senioren bij elkaar te brengen en sociaal, maatschappelijk en cultureel te activeren.

De activiteiten die de vier Afdelingen organiseren bestaan o.a uit:
. Vieringen rond Kerst, carnaval, meimaand, Pasen en Sinterklaas
. Ziekenbezoek 
. Hele en halve dagreizen in de zomerperiode.
. Jaarvergadering
. Kaarten, kienen, biljarten,
. Fietsen, wandelen, jeu de boules 
. KBO diner
. enz..

Contributie De contributie bedraagt slechts € 20 per jaar

Is uw interesse gewekt of wilt u meer informatie over de KBO activiteiten, neem dan contact op met een van de secretariaten.