A A

25-02-2016 | Jaarrede 2015 van voorzitter Seniorenraad, Frans van Oorschot.
Iedereen bijzonder hartelijk welkom op de evaluatiebijeenkomst/jaarvergadering van de Seniorenraad. Nog een gelukkig en gezond 2016 toegewenst.
Het is al weer een jaar geleden dat we in deze setting bijeen waren voor de evaluatie van 2014.
We hebben in 2015 de Seniorenraad weer goed op de kaart gezet. Dat kon, overigens alleen maar omdat de seniorenraad bestaat uit een groot aantal gedreven en deskundige medewerkers die het hele jaar door, de een wat meer dan de ander, zich hebben ingezet om de geplande doelen te bereiken.
De Schijndelse gemeenschap mag zich in de handen knijpen dat er zoveel vrijwilligers zijn die zich inzetten om het welzijn van de Senioren te bevorderen. Ik spreek daar mede namens het bestuur onze welgemeende waardering voor uit.
Bij de gesprekken die we voeren met Veghel en St. Oedenrode blijkt telkens weer dat de vertegenwoordigers van die gemeenten met een jaloers oog kijken naar de gang van zaken in Schijndel.
Ik was voornemens om in deze jaarrede de activiteiten die we ontplooid hebben, in chronologische volgorde op te schrijven, maar dat bleek een onmogelijke opgave. Dat zou een enorm uitgebreid verhaal worden, waar jullie waarschijnlijk niet op zitten te wachten. Ik beperk me daarom tot de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van 2015.
De evaluatiebijeeenkomst januari 2015
Deze evaluatie, onder de deskundige leiding van Wim van Uden, hebben we gehouden middels het vooraf invullen van een enquête. Samenvattend kwamen we tot de conclusie dat het intern bij de SR wel goed zat, de leden willen wel en vinden het ook leuk, maar er worden te weinig resultaten geboekt. En de vraag werd gesteld of we door moesten gaan met de interesse groepen, moet er een aparte werkgroep veiligheid komen en er moesten duidelijke doelen gesteld worden voor het komende jaar.
Dat alles heeft er toe geleid dat we de SR anders zijn gaan organiseren: geen themagroepen meer, maar commissies, een wat andere communicatiestructuur, geen werkgroepen maar projectgroepen met hele duidelijke opdrachten en projectplannen.
Of dat alles heeft geresulteerd in de gewenste resultaten zal tijdens deze evaluatie wel duidelijk worden. Daar ga ik nu niet op in.
Seniorenoverleg met de wethouders
We hebben regulier 4 maal overleg gevoerd met de wethouders. Daarnaast regelmatig informeel overleg, via de mail, telefoon en op het gemeentehuis. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn: de zorg in zijn algemeenheid, het functioneren van het Soc. Wijkteam, de herindicaties van huishoudelijk hulp en zorg in het bijzonder. Een aantal verkeerstechnische zaken, fusiezaken, distributie van de seniorenwijzer en de projecten waar de Seniorenraad mee bezig is, en we hebben de nieuwe organisatie en werkwijze van de Seniorenraad toegelicht.

Gesprekken met politieke partijen
Met het CDA, de Partij van de Arbeid, Dorp/ABS en de SP zijn afzonderlijk gesprekken gevoerd. De onderwerpen die aan de orde kwamen hadden betrekking op : de gemeentelijke fusie, de verkiezingsprogramma’s voor de gemeente Meijerijstad, het seniorenbeleid, actualisering van het woonwensenonderzoek, de rol/bestaansrecht van de seniorenraad in de nieuwe gemeente.
De convenantpartners
We hebben een convenant met de Gemeente, Huis en Erf, Laverhof, Welzijn de Meijerij, Mee, Juvans, Actiefzorg, Vivent en Lekkerthuisblijvenwonen, en de beide apotheken in Schijndel. Het convenant met Boots is in concept klaar. We wachten nog op een afspraak om de handtekening te zetten.
Met een aantal hiervan is er intensief contact geweest, en zijn de convenanten geëvalueerd.

De seniorenwijzer
Ik wil aan de seniorenwijzer speciale aandacht schenken omdat dit boekwerk dat we in 2015 voor de zesde maal hebben uitgegeven inmiddels het pronkstuk is van de Seniorenraad. Een zeer gewaardeerd informatieboekje dat bij de Schijndelse senioren niet meer is weg te denken.
De financiën
We hebben het financieel weer net kunnen redden in 2015. Dankzij onze sponsoren/adverteerders in de Seniorenwijzer zijn we er in geslaagd, zonder de gemeente om extra subsidie te vragen, alle kosten die we maken te betalen. De belangrijkste kosten bestaan uit het drukken van de Seniorenwijzer, de vergaderkosten, het onderhoud van de website, de netwerkbijeenkomst en deze evaluatiebijeenkomst.
Koninklijke Onderscheiding
Zeer vermeldenswaard is het feit dat weer twee van onze leden dit jaar voor hun verdiensten voor de Schijndelse gemeenschap een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen, te weten Jan Aalders en Toon Frederix.

Overlijden
Op 21 oktober hebben wij het bericht ontvangen dat Gre Dijkstra plotseling was overleden. Vanaf de oprichting van de Seniorenraad maakte zij deel uit van de Themagroep Zorg. Daar heeft zij enige tijd het secretariaatswerk voor haar rekening genomen en was als oud verpleegkundige zeer begaan met het wel en wee van de oudere mens. Zij droeg haar steentje steeds op zeer enthousiaste manier bij.
Ik zou ter nagedachtenis van GRE graag een moment van stilte in acht nemen.
Deelname aan fusie overleg
Op 22 september heeft een eerste gesprek plaats gevonden over de toekomstige samenwerking van de drie KBO-kringen Schijndel, Veghel en St. Oedenrode en hun rol bij het fusieproces cq het beïnvloeden van het vast te stellen seniorenbeleid in de gemeente Meijerijstad. Ik heb daar de gang van zaken in Schijndel uiteengezet. De KBO –afdelingen die staan voor de individuele belangenbehartiging van de leden en seniorenraad die de belangen behartigd van alle senioren.
Besloten is een werkgroep in het leven te roepen die na moest gaan denken op welke wijze de belangen van de senioren in de nieuwe gemeente het best kunnen worden behartigd.
Te beginnen bij het informeren van de politieke partijen over het gewenste seniorenbeleid, met name om invloed uit te oefenen op de verkiezingsprogramma’s.
Vervolgens gaat de werkgroep zich richten op de structuur om de belangen van de senioren in de nieuwe gemeente te borgen.
De werkgroep is voorvarend bezig. De seniorenraad wordt voordurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voorstellen. Het Schijndelse model wordt daarin als leidraad gebruikt.
In dit zelfde verband, maar dan met name over WMO-zaken hebben diverse instanties, waaronder de Seniorenraad gesprekken gevoerd over de toekomst van de WMO-raden na de gemeentelijke herindeling. De resultaten van die gesprekken worden nu uitgewerkt en zullen uitmonden in een advies hoe met deze ingewikkelde materie om te gaan.
De senioren woonbeurs
Op 17 oktober hebben we met een stand deelgenomen aan de woonbeurs. Voordat deze georganiseerd werd hebben we op verzoek van de gemeente een korte enquête gehouden of er überhaupt behoefte was aan zo’n beurs. De uitslag van de enquête was dusdanig positief dat samen met de gemeente, huis en erf, Laverhof de beurs is georganiseerd. De verwachting dat er veel belangstelling voor zou zijn, werd ruimschoots overtroffen. Al met al kan gesproken worden van een zeer geslaagde beurs. Gezien het feit dat we prominent aanwezig waren zal dat zeker ten goede zijn gekomen aan onze naamsbekendheid.

De website
De website van de seniorenraad is inmiddels aangepast aan de nieuwe organisatie vorm en daarnaast volledig geüpdate. Er wordt nagedacht over de modernisering van de website en de gebruikersvriendelijkheid.
Personele zaken
Hans Vlasblom heeft al geruime tijd geleden bij het bestuur aangegeven te willen stoppen met het algemeen secretariaat en zich vooral te richten op de Commissie Comunicatie en verantwoordelijkheid te dragen voor alles wat met ICT te maken heeft. Als gevolg hiervan zijn de volgende mutaties doorgevoerd: Ben Merx is benoemd tot algemeen secretaris, die op zijn beurt als voorzitter van de Commissie Wonen en Veiligheid is opgevolgd door Eric de Goeij.
Inmiddels hebben ontwikkelingen in de privé-situatie van Hans Vlasblom er toe geleid dat ook het leiden van de Commissie Communicatie ook onmogelijk is geworden. Wij hebben inmiddels Anton Minneboo bereid gevonden de taak van voorzitter Commissie Communicatie op zich te nemen en wordt als zodanig heden benoemd . Anton, heel veel succes toegewenst.
Wij hadden Hans Vlasblom vandaag hier graag in de bloemen gezet. Hij heeft enorm veel werk verzet voor de Seniorenraad, maar vanwege zijn privé situatie moet hij verstek laten gaan. Op een ander tijdstip zullen we daar zeker aandacht aan schenken. Hans blijft overigens wel actief binnen de seniorenraad. Hij zal zich bezig houden met ICT, de website en zal als adviseur bij de seniorenraad betrokken blijven.
Netwerkbijeenkomst
Gezien de ophanden zijnde fusie, de aanpassingen in de zorg en nog veel andere ontwikkelingen die op ons af komen, leek het ons een goede zaak om eind december een netwerkborrel te organiseren.
Alle partijen waar we in het dagelijkse leven mee te maken hebben, zijn daarvoor uitgenodigd. Vrijwel iedereen gaf gehoor aan onze uitnodiging. Er zijn op die avond nieuwe contacten gelegd, ideeën en gedachten uitgewisseld. Kortom er was sprake van een zeer geanimeerde bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is. Wellicht op een wat vroeger tijdstip in het jaar.
Tot slot
Denk ik, dat we kunnen terug kijken op een mooi jaar waarin wij met zijn allen een bijdrage hebben geleverd aan het in stand houden dan wel verbeteren van het welzijn van onze senioren.
v.l.nr.: Wim van Uden en Frans van Oorschot
v.l.nr.: Wim van Uden en Frans van Oorschot
We hebben niet alles gerealiseerd wat we vooraf hadden gepland, maar er ligt weer een nieuw jaar voor ons.
We moeten ons gelukkig prijzen met het feit dat we in de gemeente Schijndel weinig of geen ernstige tekortkomingen kennen.
We moeten echter zeker niet achterover gaan leunen en constateren dat we het goed voor elkaar hebben.
Met name op het gebied van de Zorg moeten we onze ogen en oren goed open houden en bewaken dat het goede behouden blijft.
We gaan zo dadelijk van start met de evaluatie onder leiding van Wim van Uden en spreek de wens uit dat we aan het eind van de avond een goede basis hebben gelegd om er in 2016 weer tegen aan te kunnen.
Terug