A A

14-03-2016 | Opiniepanel Gemeentelijke Dienstverlening en burgerparticipatie


Er is de laatste jaren maatschappelijk het nodige veranderd, veel overheidstaken zijn doorgeschoven naar lagere overheden of van lagere overheid naar de burger. De termen “samen doen” en “burgerparticipatie”hebben hun intrede gedaan en worden te pas en te onpas gebruikt. Dit proces, gekoppeld aan het “andere denken” bij de overheid voldoet niet altijd aan de verwachtingen.

Kritische geluiden vanuit de gemeenschap, niet alleen over dienstverlening maar ook over informatie/inspraak bijeenkomsten staan aan de basis van de inventarisatie van dienstverlening en burgerparticipatie. Over beide processen is de laatste jaren het nodige geschreven.
Zo zijn er een aantal documenten gepubliceerd waarin doelstellingen met betrekking tot dienstverlening worden omschreven. Deze doelstellingen vormen de basis voor ons onderzoek en gaan o.a. over:
• Dienstverlening met menselijke maat, waarbij de burger als opdrachtgever en klant centraal staat.
• Relatie tussen burgers en gemeentelijke overheid waarbij communicatie het sleutelproces is.
• Vakmanschap, waarbij erkenning van en respect voor wederzijds vakmanschap moet leiden tot een voor ieder acceptabele oplossing.

Het niveau van burgerparticipatie wordt gemeten met behulp van de door de gemeente vastgestelde onderstaande definitie.
Bij burgerparticipatie ligt het initiatief bij de gemeente. Het betekent dat burgers een aandeel hebben in het beleid van de gemeente. Daarvoor is het nodig dat de gemeente haar burgers en partners in een zo vroeg mogelijk stadium actief betrekt bij haar plannen en beleid. Het is daarbij de bedoeling om in een open wisselwerking en samenwerking met hen te komen tot de voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van beleid.

Omdat het niveau van dienstverlening en burgerparticipatie een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van onze samenleving is het van belang dat niet alleen de Schijndelse senioren (50+ is onze doelgroep), maar alle burgers die waarde hechten aan een harmonieuze samenleving deelnemen aan het opiniepanel.
Dit kan door u aan te melden op de website www.seniorenraadschijdel.nl en daar aan te geven dat u voortaan deel wilt uitmaken van ons vaste opiniepanel.


Wilt u ook uw stem laten horen klik dan hier op enqueteformulier gemeentelijke dienstverlening.

Voor nadere inlichtingen:
Wim Compier, tel: (073) 547 56 65
E-mail: wjcompier@seniorenraadschijndel.nl
Terug