A A

14-07-2016 | Woonwensenonderzoek senioren in Schijndel
Het aantal senioren neemt de komende jaren toe en de overheid vindt het van belang dat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat willen de senioren ook het liefst en zoveel als mogelijk is, in hun vertrouwde omgeving.
Om dat mogelijk te maken, is het van belang om te weten wat de wensen zijn van de senioren op het gebied van huisvesting. Hoe willen ze wonen, waar willen ze wonen, welke voorzieningen vinden ze van belang.
Om daarachter te komen, is het nodig om een onderzoek te houden die specifiek gericht is op de woonwensen van de senioren van 55 jaar of ouder.
In 2008 heeft de toenmalige Stichting 'Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel'(VOS) samen met de gemeente Schijndel en Bouwvereniging Huis&Erf een dergelijk onderzoek voor de eerste keer met succes uitgevoerd. Een lijst van aanbevelingen is toen aan de gemeente overhandigd die daarmee aan de slag is gegaan.

Omdat de overheid het zelfstandig blijven wonen als speerpunt voor de toekomst heeft gekozen, is het van belang om te weten wat de Schijndelse senioren daarvan vinden en hoe dat in de toekomst gestalte kan krijgen. We kennen inmiddels de zogenaamde 'mantelzorgwoning' die zonder vergunning gebouwd mag worden maar daarmee zijn we er nog niet. Voorzieningen in de woning zelf en het bouwen van woningen voor senioren met de nodige voorzieningen die op het zelfstandig blijven wonen zijn afgestemd, zijn ook nodig.

Er is opnieuw gekozen voor de groep senioren van 55 jaar of ouder. Dat hebben we gedaan om inzicht te krijgen in de woonwensen op de korte termijn maar ook op de lange termijn. De gemeente Schijndel (en later de gemeente Meierijstad) kan daarmee rekening houden bij het opstellen van volkshuisvestingsplannen.
Het onderzoek is samen met Huis&Erf, de KBO's en de gemeente Schijndel voorbereid. De gemeente Schijndel heeft nog eens nadrukkelijk te kennen gegeven met grote belangstelling uit te kijken naar de resultaten van het onderzoek en die te willen gebruiken bij het maken van volkshuisvestingsbeleid.
Wie krijgen een vragenlijst
De Seniorenraad Schijndel vindt dat alle zelfstandig wonende inwoners van 55 jaar en ouder de gelegenheid moeten krijgen om hun mening te geven. In verband hiermee is de vragenlijst gestuurd naar alle adressen waar in ieder geval één persoon woont die 55 jaar of ouder is en daar zelfstandig woont wat wil zeggen, samen met anderen of alleen een huishouden voert. De inwoners van 55 jaar of ouder die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen zijn buiten de inventarisatie gelaten omdat die niet zelfstandig wonen.

Indeling van de vragenlijst
De vragenlijst is ingedeeld in blokken.
- Blokken A en D bestaan uit algemene vragen die in ieder geval beantwoord dienen te worden.
- Blok B bestaat uit vragen die alleen beantwoord hoeven te worden als u zou willen verhuizen.
- Blok D bestaat uit vragen voor degenen die hun woning nu of over enige tijd zouden willen aanpassen.
De vragenlijst is ook voorzien van een toelichting om bepaalde vragen te verduidelijken.
Het is de bedoeling dat men de vragenlijst voor 15 augustus 2016 ingevuld terugstuurt.
NB: deze datum – 15 augustus 2016 - van uiterste inzending wijkt af van de datum genoemd in de toegezonden brief van de gemeente, te weten van 1 augustus 2016. De senioren wordt dus iets meer tijd gegund voor invulling en terugzending!

Rapportage
Het uitwerken van de antwoorden kost de nodige tijd. We streven er naar om in het 4e kwartaal van 2016 de resultaten te kunnen rapporteren.

Tot slot
De Seniorenraad Schijndel hoopt dat iedereen mee doet om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen om uw woonwensen bij de gemeente en corporaties ingang te doen vinden.

Voor nadere inlichtingen:
Jan Aalders tel: (073) 5474566
E-mail:jwaalders@kpnmail.nl
Terug