A A

28-09-2016 | Op weg naar de Seniorenraad Meierijstad
Per 1 januari 2017 is de nieuwe gemeente Meierijstad een feit!
Voorafgaand daaraan hebben op 23 november a.s. verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeenteraad Meierijstad.
Informatie aan politieke partijen.
De ouderenbonden van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode en de Stichting Seniorenraad Schijndel hebben in het licht van de voorgenomen fusie van bovengenoemde gemeenten, in overleg met Stichting Welzijn de Meierij (werkzaam in Schijndel en Sint-Oedenrode) al in een vroeg stadium besloten om de politieke partijen van onze nieuwe gemeente Meierijstad te informeren over de veranderingen in de zorg.

Dit met de intentie dat de beschreven aandachtspunten met betrekking tot het ouderenbeleid in de respectievelijke verkiezingsprogramma ’s herkend worden.
De door de ouderenbonden geformeerde overleggroep Ouderenbeleid heeft op 14 maart 2016 de politieke partijen tijdens een bijeenkomst een notitie voorgelegd waarin deze aandachtspunten onderwerp van discussie zijn geweest.
De toen aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen konden zich in principe akkoord verklaren met de inhoud van de notitie.

Opdracht opstellen concept beleidsplan Seniorenraad Meierijstad.
Op 23 mei 2016 hebben de voorzitters van de Kring KBO in de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode en de Seniorenraad Schijndel de overleggroep Ouderenbeleid Meierijstad verzocht een voorstel te doen om te komen tot de inrichting van een Seniorenraad Meierijstad.
Naar aanleiding hiervan is een concept beleidsplan opgesteld ten behoeve van de vorming van een Seniorenraad voor de per 1 januari 2017 nieuw te vormen gemeente Meierijstad, welk concept thans ter discussie is voorgelegd aan de ouderenbonden.

Het Beleidsplan van de Stichting Seniorenraad Schijndel heeft gediend als basis voor het voorliggende concept omdat de werkgroep van mening is dat dit beleidsplan de beste en meest voor de hand liggende optie, zulks gelet op de samenstelling en functionering van de Seniorenraad Schijndel.

Formatie Seniorenraad Meierijstad?
Nadat het overleg met de ouderenbonden is afgerond zal het definitieve ontwerp worden aangeboden aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de huidige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.
Tevens zullen dan ook de nodige stappen worden gezet om op 1 januari 2017 een Seniorenraad Meierijstad te kunnen formeren.

Terug