A A

22-12-2016 | Najaarsbijeenkomst/Netwerk Seniorenraad Schijndel 28 nov '16
Op 28 november 2016 heeft de Seniorenraad Schijndel een Najaarsbijeenkomst/Netwerkborrel georganiseerd in ‘t Spectrum in Schijndel.
Op deze avond stond het thema “Op weg naar de Seniorenraad Meierijstad” centraal!
Een goede gelegenheid om na een kort en beknopt informatief deel,
onder het genot van een borrel en een hapje, met onze huidige én toekomstige relaties, zowel vanuit de ouderenzorg als vanuit de politiek en het bestuur, van gedachten te wisselen over de beoogde Seniorenraad Meierijstad en het ouderenbeleid in onze nieuwe gemeente Meierijstad.

Openingszet door Frans van Oorschot
De avond werd geopend door de voorzitter van de Seniorenraad Schijndel, Frans van Oorschot.
Hij heette de vele vertegenwoordigers en bestuurders vanuit ouderenorganisaties en politieke partijen in Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel van harte welkom en constateerde een grote opkomst, ruim 110 personen. Hij benadrukte dat de avond in het teken zou moeten staan van het Samen Werken; we hebben elkaar hard nodig om van Meierijstad een mooie gemeente te maken. En om een basis te leggen voor de oprichting van een Seniorenraad Meierijstad. Daarvoor is het van belang om te vertellen met welke onderwerpen we in Schijndel zoal zijn bezig geweest. Niet om ons zelf op de borst te kloppen, maar wel om aan te geven hoe belangrijk een seniorenraad is, en met name om op te komen voor de belangen van een doelgroep die ruim 40 % van de bevolking uitmaakt.
College van B&W en haar ambtenaren
Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik om een woord van dank uit te spreken aan de ambtenaren van de gemeente Schijndel die op enigerlei wijze betrokken waren en zijn bij onze projecten. Ook sprak hij zijn waardering uit aan het college van B en W, waarmee de Seniorenraad Schijndel op een zeer constructieve wijze heeft mogen samenwerken. Wij kunnen er dan ook niets op tegen hebben, ook in Meierijstad met een dergelijke coalitie aan de slag te gaan.
Alles draait om kwaliteit en partnerschap
In de praktijk is gebleken dat het functioneren van een seniorenraad staat of valt met de kwaliteit van zijn medewerkers. Wij zijn er als bestuur in geslaagd om op de terreinen Wonen en Veiligheid, Zorg, Welzijn en Dienstverlening en Communicatie deskundigen en specialisten aan te trekken die allemaal op basis van vrijwilligheid hun steentje hebben bijgedragen aan het welslagen van de aangepakte projecten. Zoals gezegd, het beschikken over de nodige vrijwilligers is onontbeerlijk, maar dat geldt evenzo voor de samenwerking met onze convenantpartners. Zonder deze partners zijn wij nergens en kunnen wij niet functioneren. Al onze convenantpartners hebben aangegeven ook in 2017 graag de samenwerking met de Seniorenraad voort te zetten.
Zijn wij klaar voor een Seniorenraad Meierijstad?
De senioren van Meierijstad hebben het goede voorbeeld gegeven hoe snel en effectief er samengewerkt kan worden. De KBO-kringen Veghel, St. Oedenrode en Schijndel, met in totaal 13 afdelingen hadden aan een bijeenkomst voldoende om te komen tot een Kring Meierijstad welke op 1 januari van start kan gaan.
Ook de oprichting van de Seniorenraad Meierijstad loopt van een leien dakje. Dat is overigens niet op de laatste plaats te danken aan de werkgroep Inrichting Seniorenraad Meierijstad die, met vertegenwoordigers uit alle drie de gemeenten er hard aan gewerkt heeft om op tijd, dus op 1 januari 2017 van start te gaan. Kortom, wij zijn er klaar voor.
Op weg naar de Seniorenraad Meierijstad
Vervolgens nam de voorzitter van de Commissie Communicatie van de Seniorenraad Schijndel, Anton Minneboo, de aanwezigen mee in het traject “op weg naar de Seniorenraad Meierijstad”.
Hij benadrukte het grote belang van een Seniorenraad Meierijstad; een instantie die opkomt voor ouderen en de behartiging van collectieve belangen. Na de fusie telt de nieuwe gemeente Meierijstad op 1 januari 33.335 senioren van boven de 50, een percentage van 42%!
Vanuit de relatie verleden, heden en toekomst gaf hij vervolgens een bloemlezing van het werk en de activiteiten van de Seniorenraad Schijndel. Daarin aandacht voor de diverse convenanten, zoals met het gemeentebestuur, maar ook met zorginstellingen, woningbouwcorporatie, apotheken en andere organisaties. Maar ook de organisatie van opiniepanels, projecten zoals m.b.t. Sleutelkluisjes, Wonen in Veiligheid, Enquête Zorg, Gemeentelijke Dienstverlening en Burgerparticipatie en het Woonwensenonderzoek. Maar ook vermeldenswaard de Seniorenwijzer Schijndel, in ieder geval nog voor 2017, en de website van de Seniorenraad Schijndel. En uiteraard is een goede relatie met de media, zoals kranten en weekbladen en andere –social – media daarbij van groot belang teneinde zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken.

In het laatste deel van zijn verhaal ging Minneboo in op de noodzakelijke omslag naar de Stichting Seniorenraad Meierijstad en de gedachte organisatie daarvan.
Er is enorm veel expertise rond senioren in Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel.
Het gaat er nu om de kennis en krachten te bundelen en te streven naar eenheid, met begrip voor verscheidenheid.
Een Seniorenraad Meierijstad als expertisecentrum en belangenbehartiger van ouderen in Meierijstad.
Bijlage.
Presentatie:
Op weg naar de Seniorenraad Meierijstad


Terug