A A

06-04-2017 | Woonwensenonderzoek ouderen Schijndel
ALGEMEEN
Medio 2016 is de Seniorenraad Schijndel gestart met een onderzoek naar de woonwensen van senioren van 55 jaar en ouder in de voormalige gemeente Schijndel. Het aantal senioren neemt de komende jaren toe en de overheid vindt het van belang dat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat willen de senioren ook en het liefst zoveel  mogelijk in hun vertrouwde omgeving.
Om dat mogelijk te maken, is het van belang om te weten wat de wensen zijn van de senioren op het gebied van huisvesting. Hoe willen ze wonen, waar willen ze wonen, welke voorzieningen vinden ze van belang. Om daarachter te komen, is het nodig om een onderzoek te houden die specifiek gericht is op de woonwensen van de senioren van 55 jaar of ouder. Het onderzoek is samen met woningcorporatie Huis&Erf, de KBO's en de voormalige gemeente Schijndel voorbereid.
Recentelijk is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten vervat in de Rapportage Inventarisatie woonwensen ouderen Schijndel. Dit rapport bevat veel informatie betreffende de woonwensen van de respondenten van 55 jaar en ouder in Schijndel en Wijbosch die van groot belang is voor de gemeente Meierijstad, de woningbouwverenigingen en woningbouwcorporaties in het werkgebied van de gemeente Meierijstad. Met deze informatie kunnen zij een huisvestingsbeleid voor deze doelgroep opstellen voor de komende jaren.
De rapportage omvat een schat aan informatie over de huidige woonsituatie, de verhuisgeneigdheid, de woonwensen, de factor relevante voorzieningen in de buurt, de koop/huursituatie en wensen met betrekking tot de nieuwe woning.
Uit de demografische onderzoeken blijkt dat tot 2030 het aantal huishoudens in de leeftijd van 55 jaar en ouder nog steeds zal toenemen. Dat wordt ook wel de zogenaamde 'dubbele vergrijzing'' genoemd.
Door het toenemen van de levensverwachting zal er ook een verdere omslag plaatsvinden naar meer een- en tweepersoonshuishoudens.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK.
Uit het onderzoek is gebleken dat de respondenten voorkeur hebben voor:
1. wonen in een appartement. (49%)
2. wonen in een seniorenwoning. (26%)
3. circa 305 respondenten hun woning willen aanpassen en dus niet willen verhuizen;
4. een gelijkvloerse- en kleinere woning;
5. een betaalbare huur- of koopwoning;
6. wonen in aanleunwoningen bij een zorgcentrum;
7. wonen bij de juiste zorg- en andere voorzieningen.

Grote belangstelling bestaat dus voor een appartement en een seniorenwoning. Uitgedrukt in aantallen komt dat neer op een toename van 310 appartementen en 240 seniorenwoningen op locaties in of in de directe omgeving van het centrum.

BELEID
Het aanbod van appartementen, maar vooral het aanbod van seniorenwoningen sluit niet aan op de vraagzijde. Het is van belang om de komende tijd een inhaalslag te maken.
Er is ook behoefte om bij het bouwen van appartementencomplexen daarin een gemeenschappelijke ruimte op te nemen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen ontwikkelen. Het kan de vereenzaming van alleenstaanden terugdringen.
Het is ook zinvol om nader onderzoek te plegen waarom er zo'n geringe belangstelling is voor verhuizen binnen de wijk waar men nu woont. Het is zeker voorstelbaar dat het gebrek aan het gewenste woningtype in de betreffende wijken daar een belangrijke rol in speelt.
Het komt er nu op aan hoe de gemeente Meierijstad en de corporaties dat in hun huisvestingbeleid gaan vertalen. Daarbij is ook van groot belang in welke mate de senioren die willen verhuizen invloed kunnen uitoefenen waar en op welke wijze gebouwd gaat worden waarbij het levensloopbestendig, het niet te groot, het gelijkvloers en het betaalbaar bouwen uitgangspunt dient te zijn bij het ontwikkelen van bouwplannen. In het verleden is daar niet altijd voldoende op gelet.

EENZAAMHEID
Uit het onder zoek van 2016 is gebleken dat er sprake is van ongeveer 2000 alleenstaanden senioren. In 2008 was dat aantal 1200.
Vereenzaming bij alleenstaanden is een actueel thema. Beleidsmatig is het wenselijk om daar meer onderzoek naar te doen om oplossingen voor dat probleem te bedenken. Is er een directe relatie tussen wonen en eenzaamheid en als dat zo is, dan kan daar wellicht een oplossing voor worden gevonden door een ontmoetingsruimte in appartementencomplexen of door het bouwen van specifieke woonvormen zoals een 'Thuishuis'. In de vragenlijst is daarover een vraag gesteld met een toelichting op wat een 'Thuishuis' inhoudt. "Bouwvereniging Huis en Erf" en de Seniorenraad Schijndel hebben zich al eerder bezig gehouden met het concept 'Thuishuis'. Dat zou verder ontwikkeld kunnen worden.
Bij dit thema kunnen, behalve de Seniorenraad Meierijstad, ook verenigingen, KBO's en Welzijn De Meierij betrokken worden.

DE INSCHRIJVING VOOR HUURWONINGEN.
Het is gebleken dat veel respondenten al jarenlang staan ingeschreven. De achterliggende reden is dat er te weinig huurwoningen beschikbaar zijn of komen en dat men denkt dat de duur van de inschrijving zeer zwaar weegt bij het toewijzen van een woning. De vraag is om de inschrijfprocedure te veranderen en hieraan meer bekendheid te geven.

VERVOLG
De nu verkregen informatie is een momentopname in Schijndel en Wijbosch. Zoals bekend is, zal het aantal (alleenstaande) ouderen de komende jaren alleen maar toenemen. Verder betreft het onderzoek alleen Schijndel en Wijbosch. Het is voorstelbaar dat onderzoek in de andere kernen van de gemeente Meierijstad vergelijkbare resultaten kunnen gaan opleveren.
Het verdient daarom aanbeveling om over enige tijd voor de gehele gemeente Meierijstad een woonwensenonderzoek onder de senioren van 55 jaar en ouder te houden in opdracht van de gemeente Meierijstad in een samenwerking met de 'Stichting Seniorenraad Meierijstad'.


Voor nadere inlichtingen:
Jan Aalders tel. 073 5474566
Email: jwaalders@kpnmail.nl
Terug