A A

26-04-2007 | Startbijeenkomst stichting VOS 23 april 2007
Op 23 april jl. vond in ’t Spectrum in Schijndel de startbijeenkomst van de Stichting VOS plaats.
Het was een middag met een aantrekkelijk programma, waar bijna 100 mensen bij aanwezig waren. De middag stond in het teken van de ondertekening van een convenant met maar liefst 19 partners, met als motto:
Burgerparticipatie een lust of een last?
Er waren drie inleiders met interessante verhalen. De voorzitter van de stichting opende de middag. Hij gaf kort aan dat het grote doel van de stichting is dat 55-plussers zelf meedenken in het te vormen ouderenbeleid van gemeente, woningcorporatie en zorgleveranciers. De stichting is een voortvloeisel van het ouderenproofproject in Schijndel. De voorzitter memoreerde dat een goed ondernemer zal werken vanuit een 4D-model: dromen, denken, doen en doorzetten. Het doorzetten is nu begonnen!
De eerste inleider, Pieter Sturm van het Instituut voor Publiek en Politiek in Amsterdam, gaf een interessant verhaal over burgerparticipatie. Hij gaf aan dat de vraag of burgerparticipatie een lust of een last is, afhangt van het onderwerp, de aanpak en de wederzijdse verwachtingen. Bij “het onderwerp” liet hij zien wanneer dat goed en wanneer dat slecht verloopt. Het gaat prima als men zich richt op de directe leefomgeving, de eigen woon/zorg situatie met buurt- of dorpsvisie. Bij de “aanpak” gaf hij voor- en nadelen van een permanente en een incidentele aanpak en wat betreft de “verwachtingen"  gaf hij aan welke valkuilen er zoal kunnen zijn.
De tweede inleider, André Phiferons, directeur/bestuurder van Huis&Erf, gaf kort zijn visie op maatschappelijk ondernemen met een brede zorg voor wonen. Hij schetste vanuit CBS-gegevens de woonsituatie nu en de markt in 2030. Aan het eind van zijn verhaal gaf hij drie verschillende trends weer: de laatste 10 jaar wonen 75-plussers met name in een appartement. Daarbij blijkt een groei naar de behoefte aan een huurwoning, of wil men juist het eigen kapitaal in een koopwoning steken (vraagteken).
De zorg wordt steeds meer buiten de tehuizen gerealiseerd en dat betekent een grotere behoefte aan woningen voor ouderen, met daarbij vaak de mogelijkheid van (24-uurs) zorg. Een en ander betekent voor hem een duidelijke dialoog met de klant en klantorganisaties. Hij ziet daarin de Stichting VOS als een goede gesprekspartner, zeker gezien de op handen zijnde inventarisatie van woonwensen van de stichting in samenwerking met gemeente en zijn eigen organisatie. Met andere woorden: grote behoefte aan samenwerking!
De derde inleiding werd verzorgd door Wim van Meijl, directeur van de Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel. Hij liet eerst zien waaruit zijn stichting bestaat en schetste in het kort wat (de) geschiedenis. Hij vertelde dat de zorg steeds meer is veranderd van een aanbodgerichte zorg naar een vraaggestuurde zorg. Maar ook de wetswijzigingen en met name het ontstaan van de Wet maatschappelijke ondersteuning geven aanleiding tot ander beleid met meer vraaggestuurde, cliëntgerichte en een integrale aanpak. Als je dat wilt doen is marktoriëntatie noodzakelijk en dus trekt hij enkele conclusies:
de aanbieders moeten de boer op, behoeften en wensen moeten bekend zijn en de VOS is een gesprekspartner die de wensen en behoeften kent en dus hierover aanbevelingen kan doen. Hij eindigt met: Stichting VOS een last: je bent de klos, maar een lust: met de VOS voel ik mij gerust.
Tussen de bedrijven door hebben 19 convenantpartners het convenant getekend. Wie dat zijn? Zie knop:”Onze partners”.
Een belangrijk onderdeel van de middag was de presentatie van de website. Hans Vlasblom maakte de bezoekers duidelijk dat website er is voor hen en dat het dus eigenlijk ook hun website is. Hij liep door enkele pagina’s heen, maakte duidelijk waarvoor verschillende knoppen zijn bedoeld. Maar hij legde de nadruk op de knop “Mijn gegevens”, waar men zich kan opgeven als deelnemer aan de stichting, de nieuwsbrief digitaal kan bestellen etc. Meer weten? Kijk maar eens onder de knop “Mijn gegevens”.
Er vond tenslotte nog een korte discussie plaats in een panel, waarin naast de drie inleiders ook de wethouder Peter Roozendaal aanschoof. Hij liet duidelijk merken heel positief te staan tegenover de Stg. VOS. En natuurlijk kan dat ook een last zijn, want het levert op het eerste gezicht veel extra werk op, maar ook een lust: je weet tenminste wat de burger van je vraagt en daarop kun je als gemeente je beleid richten.
De middag werd afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje, waarbij velen met elkaar nog van gedachten hebben gewisseld.
Terug