A A

11-06-2012 | Start actualisering woonvisie

Woontafel (1) 11 juni 2012

De termijn van de Woonvisie van de Gemeente Schijndel over de periode 2009-2012 loopt dit jaar ten einde.
Op 8 mei 2012 heeft de Gemeente Schijndel daarom, wat zij noemt, een nieuw Startdocument uitgegeven met als ondertitel “Actualisering Woonvisie Schijndel”.
Dit uitvoerige document staat ter inzage op de website van de gemeente.

De kaders van het rapport worden gevormd door: wetgeving / Europees beleid / Rijksbeleid / Provinciaal beleid / Gemeentelijk beleid en Regionale ontwikkeling en samenwerking.
In het rapport wordt daar verder uitvoerig op ingegaan.

Belangrijke elementen zijn de bevolkingssamenstelling en het woningaanbod. Met de demografische ontwikkelingen in het vooruitzicht, is er meer aandacht nodig voor de vraag of het aanbod en de vraag op de woningmarkt wel goed op elkaar blijven aansluiten. Niet alleen in kwantiteit (zijn er voldoende woningen), maar ook in kwaliteit (zijn de woningen voldoende bruikbaar naar soort, prijs, tijd en plaats).

Over het rapport zegt de Gemeente verder dat men bij de samenstelling ervan alle mogelijke partijen heeft betrokken: individuele burgers; burgers in groepsverband (w.o. de Seniorenraad); corporaties; zorg- en welzijnsinstellingen; projectontwikkelaars; financiële instellingen en bouwers.

Al deze partijen hebben van de gemeente onlangs een reactieformulier ontvangen waarin de gemeente de volgende vragen heeft voorgelegd:

  1. Herkent u de beschrijving van de Schijndelse woningmarkt en problematieken?
  2. Welke onderwerpen mist u en wat zou u daarover opgenomen willen hebben?
  3. Wat zijn de 3 belangrijkste problemen op de Schijndelse woningmarkt?
  4. Welke mogelijke oplossingen ziet u, c.q. waar zou het Woonbeleid van de gemeente zich vooral op moeten richten?
  5. Wie zou wat kunnen doen om de Schijndelse woningmarkt beter te laten functioneren?
  6. Wat wilt u verder nog meegeven?
Op 29 juni 2012 heeft de Seniorenraad haar reactieformulier ingediend bij de gemeente.
Een kopie hiervan vindt u hier in de Bijlage
Hoe ziet het vervolg er uit?
Bij onze gemeenteraad leeft de wens om eerder bij de totstandkoming van nieuw of geactualiseerd beleid betrokken te worden. De actualisering van het woonbeleid is daarvoor als pilot aangewezen om deze andere manier vorm te geven. Vanwege het experimentele aspect zal stapsgewijs bekeken worden hoe verder te gaan. De planning heeft de gemeente daarom iets moeten aanpassen. Geconstateerd is dat kaderstelling door de gemeenteraad in september van dit jaar niet haalbaar is.
Dat betekent dat een volgende Woontafel niet eind 2012, maar begin 2013 zal plaatsvinden. Belanghebbende partijen, waaronder ook de Seniorenraad, ontvangen daarvoor tijdig een uitnodiging.
Het streven blijft om in het voorjaar van 2013 een nieuwe Woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
Terug