A A

27-09-2012 | Themamiddag AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Themamiddag AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Jaarlijks worden door de Seniorenraad Schijndel, in samenwerking met de KBO, een tweetal themamiddagen georganiseerd. Na de druk bezochte middag in april 2012 over de Zorgverklaring wordt de tweede themamiddag gewijd aan de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
Deze middag wordt georganiseerd door Harry Verkuilen (KBO) en Frans van Oorschot (Seniorenraad).
Wat betekent AWBZ?
AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzonder Ziektekostenverzekeringen.
Frans van Oorschot: “Iedereen kan doorziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, heeft elke Nederlander automatisch een verzekering op basis van de Algemene Wet Bijzondere ziektekostenverzekering (AWBZ).
Harry Verkuilen voegt hier nog aan toe dat het meestal om kosten gaat die niet onder de normale zorgverzekering vallen en bijna door niemand zijn op te brengen.

Waarom is dit keer gekozen voor het thema AWBZ ?
Frans van Oorschot: Wij hebben gekozen voor dit thema omdat er veel te doen is over de AWBZ, o.a. Is men bezig de uitvoering van de wet bij de gemeenten neer te leggen. Ook zitten er wijzigingen in het voorzieningenpakket aan te komen, die nogal wat kunnen betekenen voor de betrokkenen.
Harry Verkuilen: “Door de bezuinigingen welke door het vorige kabinet zijn ingezet op zorgkosten zijn al diverse maatregelingen aangescherpt”. Als voorbeeld haalt hij aan de gewijzigde voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking: “Door deze wijziging zal voor een groot deel van mensen met een lichtere beperking niet meer in aanmerking komen voor dagbesteding bij zorgboerderijen. De verwachtingen zijn dat in het algemeen de mensen met een beperking alleen nog een beroep kunnen doen op de AWBZ als men geen andere mogelijkheid ziet om in de samenleving mee te kunnen doen. Dit houdt in dat de mantelzorger nog meer belast wordt en men ook afhankelijk is van buren en familiehulp zoals kinderen etc. Dat alles onder het mom van zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen ofwel zelfredzaamheid”, aldus Verkuilen.

Het doel van deze themamiddag.
Van Oorschot: “Wij verwachten een groot aantal bezoekers, die na afloop voorzien zijn van informatie over alle recente ontwikkelingen rond AWBZ en WMO.”
Verkuilen: “Hopelijk kan op deze middag duidelijkheid verschaft worden over wat de verwachtingen zijn indien men een beroep wil doen op de AWBZ waarbij meer taken bij de gemeente worden ondergebracht binnen de regeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning”.
Deskundigheid:
De problematiek en de onduidelijkheid rond de AWBZ vereist een grote mate van deskundigheid.
Deze is gevonden in de persoon van Drs Saskia van den Broek, adviseur Wmo van Zorgbelang Brabant. Zij zal als gastspreker tijdens deze middag alle belangstellenden de nodig tekst en uitleg geven en ook graag vragen beantwoorden.
Datum: 10 oktober 2012.
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Sociaal Cultureel Centrum “De Vink”
Adres: Hoevenbraaksestraat 28, Schijndel.
Toegang: gratis.

Alhoewel de activiteiten van de KBO en de Seniorenraad Schijndel in eerste instantie gericht zijn op de senioren in Schijndel zijn vanzelfsprekend alle Schijndelaren welkom.
Terug