A A

01-03-2013 | Gesprek met de nieuwe voorzitter van de Seniorenraad
Frans van Oorschot, voorzitter
Frans van Oorschot, voorzitter
Op 19 december 2012 berichten wij in het kort over de benoeming van Frans van Oorschot tot voorzitter van de Seniorenraad met de belofte hier in een later stadium op terug te komen.
Het is nu zover en Toon van Boxtel neemt u mee op een kennismakingsreis waarin wij iets meer te weten komen over de mens Frans van Oorschot en zijn drijfveren.


“Waarom ben je voorzitter geworden van de Seniorenraad Schijndel?”
Frans: “Door het terugtreden van de vorige voorzitter in april 2012 was een vacature ontstaan.
“Hoe ben je ooit in deze activiteit terecht gekomen?”
“In 2008 ben ik gestopt met werken. Al snel daarna werd ik gepolst door de KBO Schijndel, afdeling Centrum, om eens kennis te komen maken. Ik moet je eerlijk bekennen, dat de KBO een tamelijk onbekend begrip voor mij was.
Door mijn huwelijk kreeg ik natuurlijk veel contacten met familie, vrienden en kennissen in ons dorp, maar door mijn drukke werkzaamheden was er verder nauwelijks of geen gelegenheid geweest om in bredere zin een band met de Schijndelse gemeenschap op te bouwen. Ik had wel eens van de KBO gehoord, maar wist niet eens wat dat werkelijk was. Maar om een lang verhaal kort te maken: voor ik het wist was ik voorzitter van KBO Centrum. Niet alleen kreeg ik hierdoor de kans om mijn leemte in mijn kennis van de Schijndelse gemeenschap op te vullen, maar wat mij vooral aansprak was de mate waarin de KBO in Schijndel georganiseerd was en wat die voor een belangrijke rol speelde in het Wijbosch, de Hoevenbraak, het Centrum en de Boschweg. Bij de KBO gaat het vooral om individuele belangenbehartiging. En dan het ledental: 1800 mensen, zeg maar bijna 20 % van de Schijndelse doelgroep. Bij de Seniorenraad gaat het vooral om collectieve belangenhartiging, waarmee alle senioren, dus ook de KBO-leden, gediend zijn.”

Vanaf de oprichting van de Seniorenraad was ik al penningmeester en zat ik in het dagelijks bestuur. Op verzoek van het bestuur heb ik het voorzitterschap tijdelijk op mij genomen. In die periode hebben we diverse mensen in Schijndel gepolst. Er zijn belangstellenden, maar om diverse redenen waren die nog niet beschikbaar.
Omdat de voorzitter een sleutelpositie inneemt in de activiteiten van de Seniorenraad, en het bestuur niet langer meer wilde wachten, heb ik in december, op hun voorstel, deze taak definitief op mij genomen.”

“Je bent dus ook nog steeds penningmeester?”
“Ja, maar we streven er wel naar dat deze functie zo snel mogelijk door iemand anders wordt ingenomen. Het moet echter wel iemand zijn, die niet alleen op de centjes past, maar die ook zijn actieve bijdrage levert aan het dagelijks bestuur. Het penningmeesterschap is geen tijdrovende zaak, het meebesturen als lid van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur is van essentieel belang”


“Daarmee is de overstap naar de Seniorenraad snel gemaakt?”
“Op het moment dat ik in beeld kwam bij de KBO, speelde in Schijndel, o.a. op initiatief van de gemeente, het idee om een nieuw breed platform op te richten waarin alle
belangen van de Schijndelse Senioren gebundeld en gestroomlijnd zouden worden, dus niet alleen de KBO, maar ook de andere bonden en natuurlijk de vele senioren die niet georganiseerd zijn.
Dit moest dan ook een neutrale stichting worden zonder (betalende) leden, maar wel met een sterke organisatie met vakbekwame mensen die alle kennis op het gebied van zorg, wonen, veiligheid, welzijn en dienstverlening in de breedste zin van het woord in huis zou hebben met betrekking tot de senioren in Schijndel. Deze stichting moest dus eigenlijk een soort van denktank worden die niet alleen alle betrokken partijen gevraagd en ongevraagd van advies en repliek zou kunnen dienen, maar die er ook daadwerkelijk en kritisch op toe zou zien dat de voorstellen en afspraken worden opgevolgd.
Er was voordien al een stichting Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel(stg. VOS) zeer positief bezig, maar de daaraan deelnemende partijen wilden dit op een andere wijze invulling geven. En zo ontstond de Seniorenraad Schijndel die nu ruim een jaar “in bedrijf” is.
Bij de oprichting van de Seniorenraad is handig gebruik gemaakt van de door de Stg. VOS in gang gezette procedures en organisatie. De opstart werd ook vergemakkelijkt door het feit dat een aantal zeer ervaren bestuurders van de stg. VOS zitting hebben genomen in de raad. Een nuttige en prettige bijkomstigheid is gelegen in het feit dat enkele bestuurders lid zijn van de KBO.

“En hoe zit de organisatie van de Seniorenraad precies in elkaar?”
De daadwerkelijke slagkracht van de Seniorenraad zit bij de Themagroepen. Daarin worden door deskundigen de onderwerpen behandeld die betrekking hebben op wonen en veiligheid, zorg, welzijn en dienstverlening. Verder is er nog een werkgroep die afzonderlijke onderwerpen kan behandelen zoals dat nu momenteel bijvoorbeeld het geval is met de Wmo. Ook is er een werkgroep die voor de communicatie zorgt en is er door onze secretaris een sterk secretariaat opgebouwd.
In al deze groepen schuilt tevens mijn sterkste motivatie en inspiratie voor mijn werk voor de Seniorenraad: dat is de inzet en kennis en kunde van de ca 40 mannen en vrouwen die het vele werk doen, en dat ook nog eens allemaal op vrijwillige basis. De voorzitters van deze groepen vormen het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is er voor de overkoepelende coördinatie, het leggen van contacten met allerlei instanties, het sluiten van de convenanten met de diverse partners zoals de gemeente en de zorginstellingen. Het voert te ver om hier de volledige organisatie uit te leggen, maar iedereen die het fijne van alles over de Seniorenraad wil weten, raad ik aan om onze website te kijken: www.seniorenraadschijndel.nl”
“Je hebt nu dus meerdere petten op?”
“Zo voel ik het zelf niet: alles wat ik doe in de Seniorenraad en de KBO dient maar één doel: de belangen behartigen van de Schijndelse senioren. De KBO is bijzonder actief voor haar eigen (betalende) leden, de Seniorenraad heeft in die zin geen leden en staat voor het algemeen belang van alle Schijndelse senioren. (Dus ook voor alle KBO-ers) In feite zijn de Seniorenraad en de KBO complementair.
“Waarom maakt de Seniorenraad zo veel werk van het opiniepanel?”
“We kunnen hiermee doeltreffend de mening peilen van de Schijndelse Senioren voor het onderbouwen van onze meningen en besluitvorming. Ook kunnen we gegevens verzamelen die nodig zijn voor het maken van rapporten door onze Themagroepen, zoals vorig jaar het indrukwekkende rapport over het zich thuisvoelen van de Schijndelse senioren en meer recent het rapport over het functioneren van de Schijndelse apotheken. We kunnen hiermee onze argumenten nog breder onderbouwen met harde cijfers en feiten die uit onze enquêtes onder de panelleden naar voren komen.
We zitten nu al op ca 210 deelnemers en streven er naar om dit jaar op 300 leden uit te komen. Hoe meer hoe beter. En alle uitslagen zijn voor iedereen zichtbaar op onze website.
Dat deze manier van werken zijn vruchten afwerkt kan onder andere worden afgeleid uit de vaak forse publiciteit die de pers aan onze onderwerpen besteedt. Daarnaast zal op korte termijn geregeld zijn dat wij onze leden op een meer effectieve manier gaan benaderen bij de adviezen die wij uit willen gaan brengen middels het inrichten van interessegroepen. Degenen die zich hiervoor hebben opgegeven zullen op korte termijn de eerste berichten ontvangen.

“Tot slot?”.

“De Seniorenraad Schijndel bestaat pas één jaar. Ondanks dat we in dat jaar veel tijd energie moesten steken in de organisatie die nu vorm begint te krijgen, hebben we toch al flink wat kunnen bereiken: Kijk maar eens naar de aansprekende rapporten die ik al eerder genoemd heb, onze deelname aan de stuurgroep Slim Wonen en Zorg, de Archiefmap Thuisadministratie, de beweegtuin die er binnenkort komt bij het Bekkershuis, de deelname aan de werkgroep Woonvoorkeuren, het platform woon- en leefomgeving, de uitgave van de Seniorenwijzer, de themamiddagen, de convenanten, de ontwikkeling van de website, de nieuwsbrieven, de contacten met de sponsors, enzovoorts. Onze invloedssfeer begint te groeien. We merken duidelijk dat we steeds meer als een serieuze partner beschouwd worden die ook al vooraf wordt geraadpleegd over belangrijke zaken. Met de gemeente hebben we een convenant afgesloten en inmiddels een goede en openhartige relatie opgebouwd. Met de meeste zorginstellingen hebben we eveneens convenanten afgesloten. En we zullen het doen en laten van al die partners kritisch blijven volgen. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd op ons rekenen.
We blijven continu veel tijd en menskracht steken in de belangrijke thema’s zoals zorg, wonen en veiligheid. Daar moet, vinden wij, door de betreffende instanties veel meer op de lange termijn gedacht en ontwikkeld worden.
Mede daarom gaan wij ook de dialoog aan met de politiek partijen in Schijndel. Op dit moment is 43% van de Schijndelse bevolking 50 jaar of ouder. In het jaar 2020 krijgt deze groep de meerderheid, iets waar de lokale politieke partijen zich nu al maar vast beter van bewust kunnen worden. We zullen ze met plezier een duw in de goeie richting geven.
Wat ik ook nog graag zou willen is, dat er méér reacties vanuit de Schijndelse gemeenschap op ons af zouden komen, maar misschien heeft dat nog te maken met onze naamsbekendheid die nog te gering is.
Dat heeft gewoon nog z’n tijd nodig, denk ik.
En natuurlijk hoop ik dat we binnenkort ook een penningmeester kunnen vinden. Iemand die niet alleen de kas beheert, maar ook met de Seniorenraad beleidsmatig mee kan en wil denken. En tegen iedereen die verder actief of via het opiniepanel het zijne wil bijdragen zou ik willen zeggen: kijk op onze website.
De basis voor de Seniorenraad is gelegd en geeft mij méér dan voldoende inspiratie en energie om, samen met al die mensen, op de ingeslagen weg verder te gaan”.
Terug