A A

01-05-2014 | Verslag Voorjaarsbijeenkomst 14 april 2014.

THEMA VOORJAARSBIJEENKOMST SENIORENRAAD SCHIJNDEL
ANTWOORD OP UW ZORGVRAGEN

(veranderingen rond de AWBZ en Wmo)
Pleinzaal ’t Spectrum 14 april 2014

..
Frans van Oorschot, Voorzitter
Frans van Oorschot, Voorzitter
Opening en inleiding op het thema.
Het is ons een eer en een waar genoegen u van harte welkom te heten op de voorjaarsbijeenkomst 2014 georganiseerd door de Seniorenraad en de gezamenlijke afdelingen van de KBO.
Wij hebben voor het onderwerp “Antwoord op uw zorgvragen“ gekozen omdat het nieuwe zorgstelsel dat op ons afkomt een enorme ommezwaai zal geven ten opzichte van wat we gewend waren.
Werd de zorg tot nu toe van alle kanten aangeboden en toebedeeld, nu worden de rollen omgedraaid en moeten we steeds meer voor ons zelf gaan zorgen.
Dat vergt een omwenteling van onze hele samenleving. De overheid lanceert prachtige kreten als de regie over het eigen leven behouden, langer thuis blijven wonen, zelfredzaamheid, maatschappelijke ondersteuning, en niet te vergeten participatiemaatschappij.
Een ding is kraak helder: het einde van de verzorgingsstaat is nabij. De omvorming naar een participatiemaatschappij moet de oplossing zijn voor de uit de hand gelopen kosten van de verzorgingsstaat. De landelijke overheid hevelt de verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de zorg grotendeels over naar de gemeenten. Daarom willen we als Seniorenraad in beeld brengen wat dit voor de senioren van ons dorp betekent.
Het nieuwe zorgstelsel is er voor deze doelgroep volledig op gericht zolang mogelijk thuis te blijven wonen, of je dat nou fijn vind of niet. Op zich is het ook geen slechte gedachte, maar dat gaat natuurlijk niet zo maar. Wij hebben in overleg met de vier KBO-afdelingen, de Gemeente en Laverhof een programma opgesteld om zoveel mogelijk praktische vragen, waarvan wij weten dat ze bij de burger leven, te beantwoorden.
De gemeente Schijndel heeft ten opzichte van omliggende gemeenten altijd een voorsprong gehad met betrekking tot de uitvoering van Zorg. Daarmee bedoel ik te zeggen dat de voorzieningen altijd iets beter waren dan elders en dat men bij de toekenning van zorg ook het hart liet spreken. De vier politieke partijen hebben tijdens het verkiezingsdebat met de hand op dat hart beloofd er alles aan te doen die voorsprong vast te houden. Het feit dat, drie van de vier lijsttrekkers als wethouder aan de slag gaan, stelt ons enigszins gerust. De seniorenraad zal hun op gezette tijden aan de gedane beloften herinneren.

Mevr. J. Eugster, Burgemeester
Mevr. J. Eugster, Burgemeester
De rol van de overheid.

Burgemeester Eugster roept iedereen in Schijndel op om de schouders te zetten onder de uitvoering van het nieuwe zorgstelsel De eigen kracht zal een belangrijk onderdeel worden voor het slagen van deze immense ombouw van ons zorgstelsel.
Door de oprichting van het Sociaal Wijkteam zal het mogelijk worden de zorg integraal aan te passen, waarbij vooral de kwaliteit van de zorg voorop dient te staan.
Wij zijn er trots op als een van de eerste gemeente in Nederland te kunnen beschikken over zo’n Sociaal Wijkteam. Vanmiddag wordt duidelijk wat de inbreng van dit team gaat zijn.

Ter verduidelijking van de ombouw in de zorg die ons te wachten staat, volgt hier een animatiefilmpje van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en SportKarel van Delft
Karel van Delft
PRAKTISCHE VOORLICHTING OVER DE GEVOLGEN VOOR DE BURGER
Karel van Delft [1]
1. Wmo 2015:
De opdracht van de Wmo 2015 is:
De burger in staat stellen dat hij zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven, ondanks ziekte, beperking of ouderdom.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking bij zelfredzaamheid en participatie. Het gaat om mensen die zelf onvoldoende redzaam zijn of onvoldoende in staat tot participatie.
De eigen kracht en netwerk van de burger komen meer dan tot nu toe centraal te staan, met oog voor wat iemand nog zelf kan.

De Wmo 2007 was de basis voor ondersteuning dichtbij en het versterken van de eigen kracht. De Wmo 2015 bouwt hierop verder.

2. Transitie AWBZ.
Naar gemeenten:
- Extramurale ondersteuning, waaronder begeleiding, inclusief vervoer
Begeleiding wordt individueel gegeven of in een groep.
Groepsbegeleiding is bijvoorbeeld dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en dagopvang voor ouderen.

Het gaat om:
o niet-arbeidsmatige dagbesteding (recreatie en educatie)
o vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van diensten zonder productie-eisen)
o niet vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding
o toeleiding tot arbeid

Individuele begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit praktische hulp en ondersteuning in het dagelijks leven. Een voorbeeld is het helpen of leren schoonmaken in huis bij jongeren met een verstandelijke beperking.

Het gaat om:
o begeleiding bij wonen (administratie, geldbeheer, huishouden, voeding, sociale contacten, agendabeheer)
o begeleiding bij bezoek aan formele instanties en medische organisaties
o begeleiding op school en op het werk
o advies en voorlichting

Begeleiding kan ook ingezet worden als het gaat om het ondersteunen van de mantelzorger als dit aan de zorgvrager ten goede komt. Een voorbeeld hiervan is
het leren omgaan van de mantelzorger met de gevolgen van en specifieke aandoening.

- Kortdurend verblijf
Bij kortdurend verblijf logeert iemand maximaal drie etmalen per week in een instelling. Bijvoorbeeld in een gehandicapteninstelling, verpleeghuis of verzorgingshuis. Hierdoor wordt degene die thuis die persoon verzorgt even ontlast. Het gaat om mensen die permanent toezicht nodig hebben. Kan gaan om mensen met dementie, maar ook om kinderen met een verstandelijke beperking.

- Doventolk ondersteuning.
Wordt landelijk geregeld.

- Beschermd wonen ( overgangsrecht 5 jaar )
Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychische aandoening, bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme of een hersenbeschadiging. Het gaat om mensen die niet opgenomen zijn in een instelling, maar die ook niet op zichzelf kunnen wonen. Een begeleider geeft regelmatig hulp.

- Inloopvoorziening GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
De inloopvoorziening biedt mensen met een psychiatrische achtergrond hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding en een ontmoetingsplaats voor lotgenoten contacten.

3. Aanvullende maatregelen
- Maatregelen ten aanzien van de huishoudelijke verzorging
Vanaf 2015 krijgt de gemeente hiervoor 40% minder geld.
Met een andere werkwijze en een andere inkoop wil de gemeente binnen budget blijven. Voorgesteld wordt dat 2015 overgangsjaar wordt voor bestaande klanten.
Kwaliteit personeel blijft, criterium schoon huis blijft ook. Naast klanttevredenheid. In de nieuwe regeling bepaalt de aanbieder in overleg met de klant wat er in huis gedaan moet worden.

- Aanvullende financiële middelen gemeentelijk maatwerk na afschaffing Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico).
Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten door hun aandoening. Zij kunnen een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het kabinet is van plan de Wtcg af te schaffen. In plaats daarvan gaan gemeenten ondersteuning op maat bieden. De Eerste Kamer moet de plannen nog goedkeuren.

Met de beoogde wetswijzigingen in Wwb (Wet Werk en Bijstand) en Wmo wordt gemeenten meer beleidsruimte geboden om gericht maatwerk te bieden aan chronisch zieken en gehandicapten. Met het opheffen van de inkomensgrens in de Wwb en met mogelijk maken van financiële compensatie in de Wmo wordt aan gemeenten feitelijk vier routes geboden, namelijk:

• het verstrekken van maatwerk voorzieningen vanuit de Wmo;
• de nieuwe ruimte binnen de Wmo om individuele financiële compensatie te bieden aan de doelgroep;
• de individuele bijstand, waarbij gerichte inkomenssteun verleend kan worden;
• de collectieve zorgverzekering, door deze toegankelijk(er) te maken voor chronisch zieken en gehandicapten en daarmee feitelijke meerkosten voor zorg te compenseren.

- Middelen cliëntondersteuning naar gemeentefonds
De subsidiegelden uit de AWBZ waarmee nu MEE wordt betaald, gaan naar de gemeenten. Ook de taken die MEE nu heeft.
De gemeenten onderzoeken of zij het personeel van MEE kunnen detacheren bij het Sociaal Wijkteam Schijndel en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Huidige taken / werkzaamheden MEE
o Informatie en advies
o Vraagverduidelijking
o Samenstelling arrangement en ondersteuning en toeleiding naar passende zorg en dienstverlening
o Ondersteuning cliënt bij de evaluatie van zorg en dienstverlening
o Crisisinterventie en coördinatie
o Kortdurende ondersteuning

- De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers.
Daarom kunnen mantelzorgers een mantelzorgcompliment krijgen (€ 200,- per jaar). Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig is. Als de zorgvrager hem of haar daarvoor voordraagt, kan de mantelzorger het compliment bij ons aanvragen.
Het Mantelzorgcompliment wordt waarschijnlijk afgeschaft.
Gemeenten worden dan onder de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers.

4. Overgangsrecht begeleiding
De bestaande indicaties voor begeleiding (zo’n 300 klanten in Schijndel) blijven geldig na
1 januari 2015 tot uiterlijk eind 2015.

Het overgangsrecht wordt bepaald door de indicatie en niet door de verzilvering van die indicatie.
Gemeenten kunnen een alternatief aanbod doen. Dat is de regelgeving.

Gemeenten zijn verantwoordelijk om bij het herzien van beschikkingen op grond van de huidige Wmo passende overgangsmaatregelen te treffen naar Wmo 2015.

In de loop van 2015 zal de gemeente met iedereen die ondersteuning heeft of nodig heeft een gesprek hebben (ongeveer 300 mensen).
Deze gesprekken vinden plaats met de mensen van het Sociaal Wijkteam Schijndel in samenwerking met de dan gecontracteerde aanbieders. De werkwijze zal zijn: de gemeente regelt de toegang, de aanbieder de inhoud in samenspraak met de klant.

Naar verwachting ontvangen de gemeenten in juli / augustus 2014 de namen van mensen die nu begeleiding krijgen. Na de zomer starten de gemeenten en het Rijk met communicatie over de nieuwe wet en de overdracht van begeleiding van AWBZ naar gemeenten.

Dagbesteding / dagactiviteiten (is inclusief het vervoer).
Uitgangspunten van gemeenten:
We organiseren het zo dicht mogelijk bij huis
Wel moet het altijd passend zijn voor de persoon (maatwerk)

De gemeenten (Meierij) zijn gestart met hun inkoopstrategie, zoals de gemeenteraden hebben vastgesteld in januari van dit jaar. In april / mei 2014 vindt een marktconsultatie plaats.
We onderzoeken of de aanbieders op basis van de gemeentelijke visie een overeenkomst met de gemeenten willen sluiten.

Kunnen alle burgers deelnemen aan georganiseerde dagactiviteiten of dagbesteding zonder een indicatie?
Het Sociaal Wijkteam bepaalt wie toegang krijgt.
In sommige gevallen kunnen ook burgers zonder toegang deelnemen aan de activiteiten, maar zij betalen dan wel de volledige kostprijs.

De reden daarvoor is dat de deelname van mensen zonder een indicatie niet ten koste mag gaan van mensen die aangewezen zijn op een voorziening. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan.

Keuze uit meerdere aanbieders:
Voorop staat dat de begeleiding passend moet zijn. De gemeenten streven ernaar dat er voor mensen een keuzemogelijkheid is. Dat zal niet in alle gevallen kunnen, omdat er voor kleine doelgroepen niet veel organisaties zijn die de noodzakelijke specialistische ondersteuning kunnen bieden.

5. Persoonsgebonden Budget (Pgb)
Budgethouder is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning die met een pgb wordt ingekocht.
Gemeente houdt toezicht op de uitvoering van de begeleiding / ondersteuning, ook op kwaliteit.
Betalingen vinden plaats via SVB (Sociale Verzekeringsbank).
Het wordt een Pgb in de vorm van een trekkingsrecht. Klant krijgt zelf geen geld in handen.
Bij het onderzoek / aanvraag worden de mogelijkheden van een Pgb besproken.

6. Eigen Bijdragen
Wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (Ministeriële regeling)
Op basis van het definitieve wetsontwerp Wmo 2015.
De regering heeft het voornemen om de systematiek van de eigen bijdragen niet ingrijpend te wijzigen.

Tijdens het onderzoek / aanvraag voor een individuele maatwerkvoorziening wordt ook een schatting gemaakt van de te betalen eigen bijdrage

De eigen bijdrage gaat uit van de kostprijs van de voorziening ( bijvoorbeeld de huurprijs van een scootmobiel of het tarief dat gemeente betaald voor Hulp bij het Huishouden) en het inkomen van de aanvrager. Onder inkomen wordt verstaan verzamelinkomen of belastbaar loon plus 8% van het vermogen box 3 (grondslag sparen en beleggen)
Berekenen via www.hetcak.nl (Bereken uw eigen bijdrage).

Een eigen bijdrage geldt voor alle gemeentelijke individuele maatwerkvoorzieningen.
De gemeenten mag geen onderscheid maken tussen met op basis van inkomen en/of vermogen.

U betaalt nooit meer dan de feitelijke kosten
U betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage (draagkracht)
Maakt u gebruik van Zorg zonder Verblijf (AWBZ) én Wmo, dan betaalt u hiervoor samen nooit meer dan de maximale periodebijdrage.

7. Financiën
In mei 2014 definitief inzicht.
Open eind financiering.
Geen slot op de deur.

8. Diversen
 1. Modelverordening vaststelling in juli 2014, nadat de wet en de gedelegeerde regelgeving is gepubliceerd in het Staatsblad.
  Daarna gaan gemeenten hiermee aan de slag.
 2. Er komt een jaarlijks klantervaringsonderzoek.
 3. Burgers met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg): geen voorzieningen in het kader van de Wmo 2015. Mensen met indicatie verblijf, krijgen – ook als ze ervoor kiezen thuis te blijven wonen – alle voorzieningen via de Wlz.
 4. Er komt één landelijke organisatie voor anonieme hulp op afstand (telefonische hulpdienst) voor mensen die eenzaam zijn of levensproblemen hebben. Natuurlijk komen er landelijk en lokaal meer voorzieningen met aandacht voor eenzaamheidsproblematiek.
 5. Vervoer:
  Lokaal: Regiotaxi
  Bovenlokaal: Valys
  Begeleiding = inclusief vervoer
  Er verandert hierin niets

WAT WORDT DE ROL VAN DE ZORGVERLENER?
Dominique den Brok [2]

Vanuit de gemeente is zojuist uitleg gegeven over het deel dat van de AWBZ naar de gemeente (WMO) gaat.
Mijn uitleg gaat over het deel dat naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat
NU
Indicatie met AWBZ- functies
• Verpleging
• Persoonlijke Verzorging
• Begeleiding (individueel of groep)
• Behandeling
• Verblijf
• Kortdurend verblijf
Zvw
• Medische specialistische verpleging thuis (MSVT)
Geriatrische revalidatie

2015
Zvw (verzekering)
• Verpleging en verzorging + MSVT= wijkverpleging
• Herstel en revalidatie
• (dag)behandeling? WMO (gemeente)
• Begeleiding
• Kortdurend verblijf
• Beschermd wonen
Wet Langdurige Zorg
• Permanent toezicht en 24 uurs zorg (hoge zorgzwaarte).
Wat verandert er voor iemand die nu al thuis zorg ontvangt?
 • Een overgangsperiode is verplicht.
  Voor de huidige groep met indicatie verandert er in 2015 waarschijnlijk niets.
 • Verpleging en verzorging: bij overheveling in 2015 van AWBZ naar Zvw verandert de bekostiging nog niet. Wijkverpleging (extra financiering) richt zich op indicatie, coördinatie, coaching en preventie.
 • Basis of aanvullend verzekeringspakket? Eigen bijdrage? Wat en hoe is nog onbekend.
Onder zorg wordt hier verstaan: verpleging en verzorging (vaak lichaamsgebonden zorg).
Onder wijkzorg gaat straks niet alleen de verpleging en verzorging vallen maar ook het coördineren hiervan.

Moet ik door mijn kinderen of buurvrouw gewassen worden?
 • Nu al wordt bij de indicatie CIZ (Centrum Indicatiestelling ZorgWanneer opname in verpleeghuis?) voor AWBZ-zorg rekening gehouden met gebruikelijk zorg (drie maanden) , respijt zorg en mantelzorg.
 • Er wordt door de (wijk)verpleegkundige sterker gekeken naar wat u nog kunt leren en naar de mogelijkheden in uw omgeving.
 • Geen verplichting.
Gebruikelijke zorg: Huisgenoten worden geacht de eerste drie maanden de dagelijkse zorg uit te voeren.
Respijtzorg: Bedoeld voor bijvoorbeeld overbelaste ouders als de gebruikelijke zorg te zwaar is.
Mantelzorg: Als iemand na drie maanden nog steeds voor partner zorgt, of als hulp geboden wordt door familie, vrienden, buren. Niet verplicht. Als mantelzorg (tijdelijk) wegvalt kan professionele hulp aangevraagd worden.

Wanneer opname in verpleeghuis?
Tijdelijk:
Herstel (nu nog AWBZ) maximaal 2x6 weken en geriatrische revalidatie (Zwv) maximaal 6 maanden na ziekenhuisopname.

Langdurig (AWBZ wordt WLZ (Wet Landurige Zorg):
 • Wie er woont mag blijven
 • Vanaf zorgzwaartepakket 4: 24 uurs zorg en toezicht.
 • CIZ geeft indicatie voor toegang en zorgprofiel.
 • Al deze vormen van opname kunnen in Schijndel geboden worden.
 • De huidige zorgzwaartepakketten worden samengevoegd en gaan zorgprofielen heten.
Alternatief voor het verzorgingshuis wordt het ‘scheiden van wonen en zorg’: De zorg wordt hetzelfde geleverd als bij thuiszorg. U betaalt huur en kiest zelf wat u aanvullende diensten wilt afnemen op gebied van schoonmaak, maaltijden, welzijnsactiviteiten. U bepaalt zelf wat u hieraan wilt uitgeven. Bepaalde service is wel verplicht, bijvoorbeeld receptie en schoonmaak algemene ruimtes. Nu moeten mensen in het verzorgingshuis standaard het hele pakket afnemen en houden vaak alleen zakgeld over.

Kunnen echtparen bij elkaar blijven?
Thuis:
 • Ja. Keuze in Zorg in Natura of persoonsgebonden budget (PGB) blijft mogelijk
 • Appartement: Wonen met zorg = beschermd wonen (scheiden van wonen en zorg):
 • Ja. Soms vervangende woonruimte na overlijden partner
 • Verpleeghuis:
 • Nee, tenzij beiden geïndiceerd zijn.
 • Als u zelf voor een appartement de huur gaat betalen is dit gebaseerd op het aantal vierkante meters (hoe groter hoe duurder). Dit is vastgelegd in de huurwet. Sommige appartementen zijn daarom beter geschikt voor echtparen.

  Veilig wonen thuis
  • Toegang door zorgverlener of bij alarmering is keuze en verantwoordelijkheid bewoner. Politie waarschuwt voor onveilige kluisjes, niet opendoen als u het niet vertrouwd, identificatie vragen.
  • Technische ontwikkelingen gaan snel, zoals:
   slimme sloten, sensoren, op vanuit de planning is op het scherm van mobiel of tablet de foto te zien wie er komt.

  Op diverse manieren de toegang tot het huis regelen is het meest veilig. Daarom leveren zorgorganisaties geen standaard kluisjes meer. Per cliënt wordt afgesproken hoe de toegang geregeld wordt bij dagelijkse zorg en/of bij zorgalarmering. Voor de veiligheid van zorgmedewerkers mogen zij niet met een sleutelbos op zak lopen.

  Is mijn woning toekomstgeschikt?
  • Als u hulp nodig hebt bij het douchen is ruimte nodig en vaak een zitje, beugels of tuinstoel. Hoge drempels / instap zijn lastig: voorkom deze als u verbouwt en nog gezond bent!
  • Een ergotherapeut kan individueel advies geven m.b.t. woningaanpassing en inrichting, hulpmiddelen en mantelzorgondersteuning. 10 uur per jaar wordt door zorgverzekering vergoed.
  Door tijdig rekening te houden met de toekomst hoeft u misschien geen beroep te doen op gemeenschapsgeld. Een aanpassing voor de toekomst kan ook mooi zijn!

  Minder hulp bij het huishouden?
  • In 2014 stelt de gemeente de indicatie vast als u niet meer uw eigen huishouden kunt voeren (schoonmaken, wassen en strijken, maaltijd verzorgen en boodschappen doen). Er wordt gekeken naar wat u en uw omgeving zelf kan doen. U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK, afhankelijk van uw inkomen en vermogen.
  • U kiest de organisatie die zorg draagt voor de uitvoering.
  Samen streven we naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van cliënten en hun omgeving. Het kan ook zijn dat u nieuwe vaardigheden moet leren hiervoor, bijvoorbeeld als u in het verleden nooit de zorg voor het huishouden heeft gehad.

  Waar kan ik terecht met mijn persoonlijke vragen?
  Elke situatie is anders!
  Laverhof: Cliëntservicebureau Mgr. Bekkershuis (8.30-17.00 uur) of 073-5443333
  Vivent: huisartspraktijk De Poolster (10.00-11.00 uur) of 06-21196858 of 0900-5152535

  Veel is afhankelijk van uw individuele situatie, behoefte en mogelijkheden. Zorg wordt op maat afgesproken. Voor persoonlijke vragen over zorg thuis kunt u telefonisch terecht bij alle zorgorganisaties die actief zijn in Schijndel (zie Seniorengids).
  Er zijn ook twee bezoekadressen in Schijndel: bij Laverhof en bij Vivent.

  Ad Maassen
  Ad Maassen
  SOCIAAL WIJKTEAM
  Ad Maassen [3]

  1.  Inleiding

  Als u problemen heeft dan zijn er allerlei instellingen bij wie u zich kunt melden, bijvoorbeeld bij Optimisd of het algemeen maatschappelijk werk. Als u echter heel veel (samenhangende) problemen heeft en merkt dat u erin vast loopt, kunt u vragen aan uw hulpverlener bij één van deze instellingen of wellicht dat het Sociaal Wijkteam u kan helpen. Het Sociaal Wijkteam Schijndel bestaat uit professionals die allemaal veel ervaring hebben met het oplossen van problemen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. Zij zijn Uw coach, in Uw Wijk!
  De wijkcoach ondersteunt u bij het vinden van oplossingen en bekijkt samen met u wat u nodig heeft om de problemen weer de baas te worden. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat u zelf allemaal kunt doen om richting te geven aan uw leven. Om dit mogelijk te maken stelt u samen met de wijkcoach een plan op. De wijkcoach helpt u de problemen grondig aan te pakken en kansen te grijpen.

  Dit doet u voor uzelf, voor uw kinderen, voor uw gezin en voor de straat en de buurt. Omdat de wijkcoach kijkt naar uw gehele situatie hoeft u niet van loket naar loket. Als u problemen heeft met instanties, of instanties hebben zorgen over u of uw gezinsleden, dan vertelt de wijkcoach u eerlijk en duidelijk wat er kan gaan gebeuren. En samen met u gaat de wijkcoach op zoek naar bij uw situatie passende oplossingen. Een wijkcoach kan ook andere mensen inschakelen, specialisten die u verder kunnen helpen, maar blijft altijd uw aanspreekpunt. De wijkcoaches wijzen u ook de weg als u zich wilt inzetten voor (activiteiten in) de wijk.

  Uiteindelijk gaat het er om dat iedereen MEE kan doen en zijn of haar TALENTEN inzet.

  2. Wat doet het Sociaal Wijkteam?

  Wij zetten even op een rijtje wat het Sociaal Wijkteam, en de Wijkcoach voor u kan betekenen:

 • ondersteunt u bij het vinden van oplossingen,
 • bekijkt samen met u wat nodig is om problemen weer de baas te worden,
 • bespreekt samen met u wat u zelf allemaal kunt doen om weer richting te geven aan uw leven,
 • stelt samen samen met u een plan op,
 • helpt om problemen grondig aan te pakken en kansen te grijpen,
 • kijkt naar algehele situatie van uw gezin/huishouden,
 • voorkomt het ‘van loket naar loket sturen’,
 • vertelt eerlijk wat er kan gaan gebeuren en gaat samen met u op zoek naar passende oplossingen,
 • kan ook andere mensen (in uw omgeving) of specialisten inschakelen,
 • blijft uw aanspreekpunt,
 • wijst u de weg als u zich wilt inzetten voor (activiteiten in) de wijk.
 • 3.  Hoe werkt het Sociaal Wijkteam?

  Melding
  U kunt zelf (samenhangende) problemen of moeilijkheden ervaren. U kunt het Sociaal Wijkteam ook wijzen op een situatie van een gezin of huishouden waar u zich zorgen om maakt.
  Dat kunt u dan bij het Sociaal Wijkteam melden. Dat kan telefonisch, per mail, of u vult een Meldformulier in. U geeft uw naam en adres door, waar u telefonisch of per mail bereikbaar bent, en u beschrijft in uw eigen woorden om welke problemen of moeilijkheden het gaat. Het Sociaal Wijkteam neemt dan snel contact met u op.
  Het Sociaal Wijkteam werkt met alle organisaties en instellingen in Schijndel en omgeving samen. Het Sociaal Wijkteam is dus voor u het aanspreekpunt namens alle instellingen. Daardoor kan snel tussen instelling geschakeld worden, kunnen snel afspraken gemaakt worden. Instellingen praten en overleggen samen met elkaar om u zo goed en zo snel mogelijk te helpen of om samen weer meer grip te krijgen.
  Als er een melding binnenkomt bij het Team dan neemt het team eerst contact op met de melder. Dat kunt u zelf zijn, maar dat kan uw overbuurman of familielid zijn die zich over u of iemand zorgen maakt. Waarom neemt het Team eerst contact op met de melder? Omdat mensen uit de directe omgeving vaan veel informatie kunnen geven die ‘handig’ is voor het team om te weten. Dan kan het team al een eerste inschatting maken en kunnen we u nog beter en sneller helpen.
  Alle meldingen die bij het Sociaal Wijkteam binnen komen worden tijdens het Teamoverleg van het Sociaal Wijkteam besproken.

  Samenwerking met en tussen instellingen
  Elke melding wordt besproken in het team. En omdat alle 1e lijnsinstellingen bij elkaar aan tafel zitten tijdens het teamoverleg wordt de melding, of een bestaand dossier van een gezin of huishouden gezamenlijk besproken. Zo kan elke instelling zijn of haar expertise inbrengen om gezamenlijk te bekijken wat de beste oplossing is. Na de teambespreking wordt vaak besloten dat er een gesprek geregeld wordt met meestal 2 leden van het Sociaal Wijkteam en degene die hulp of ondersteuning nodig heeft. Als u daarbij graag geassisteerd wilt worden door iemand die u vertrouwd of met iemand met wie u al een goede band heeft…graag ! Zo’n gesprek heet een Keukentafelgesprek.
  De wijkcoach gaat samen met u en uw omgeving (buren, familie, vrienden) bekijken op welke manier uw probleem aangepakt kan worden. Daarbij kijkt de wijkcoach ook naar wat u zelf kunt. Samen worden er afspraken met u gemaakt, en die afspraken worden vastgelegd in een ‘Samen-Plan’. Voor elk gezin/huishouden stelt de wijkcoach één plan op. Uitgangspunt daarbij is ‘één gezin, één plan’, en…er wordt één teamlid aangewezen als uw planregisseur. Daarom wordt deze aanpak ook genoemd ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

  Waarom zitten alle 1e lijnsinstellingen in het Sociaal Wijkteam?
  Die vraag is heel duidelijk te beantwoorden: om meteen alle instellingen bij elkaar te hebben zodat uw probleem of hulpvraag meteen met alle instellingen besproken kan worden. Vaak staat één probleem of zorg- of hulpvraag niet op zichzelf, en is er meer aan de hand.
  Het Sociaal Wijkteam bespreekt ook regelmatig, vaak wekelijks, de voortgang. Het Sociaal Wijkteam houdt u en uw omgeving dus in beeld.

  Een andere reden waarom de instellingen aan één tafel zitten is meteen afspraken met elkaar te kunnen maken, met elkaar te kunnen overleggen, kennis te delen. Hij bespreken samen welke weg het best gevolgd kan worden. En ook om de voortgang van het gezin/huishouden te bespreken en afspraken te maken of het vervolgtraject op elkaar af te stemmen.

  Doorverwijzing
  Het Sociaal Wijkteam kan ook problemen tegen komen die om hele specialistische begeleiding vragen. Die specialistische zorg is geen taak van het Sociaal Wijkteam. Als zo’n situatie zich voordoet bespreekt het Team de probleemsituatie met een instelling uit de zogenaamde 2e lijn. Zo’n instelling is bijvoorbeeld Herlaarhof (een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie), of Novadic-Kentron (instelling voor behandeling van alcohol-, gok- en drugsverslaafden). Het Sociaal Wijkteam zorgt dan voor een overdracht naar deze instelling. Het Sociaal Wijkteam houdt wel contact met die instelling en u.

  4.  Bereikbaarheid Sociaal Wijkteam

  Het Sociaal Wijkteam is bereikbaar via:
  .....

  ________________________________________
  [1] Karel van Delft: Beleidsadviseur welzijn en zorg, gemeente Schijndel, specifiek transitie AWBZ/Wmo
  . ..Lid van de regionale werkgroep transitie AWBZ / Wmo.

  [2] Dominique den Brok, Directeur cluster Behandeling Revalidatie Ondersteuning Thuis,
  ....
  Stichting Laverhof.
  [3] Ad Maassen, Voorzitter Sociaal Wijkteam Schijndel

  Terug