A A

Onze visie

“Schijndel Ouderenproof!” was een project dat de doelstelling had om ouderen zelf mee te laten denken over het ouderenbeleid en hun wensen te vertalen in aanbevelingen die betrekking hadden op het beleid van gemeente en instellingen.
De burger zelf aan het woord laten betekent voor velen een cultuuromslag, waaraan iedereen   moet wennen. De vraag is of zo'n burgerparticipatie wordt gezien als een lust of als een last. In ieder geval betekent het de handen in elkaar slaan om samen oplossingen te vinden.

De ervaring in “Schijndel Ouderenproof!” heeft ons geleerd dat dit wel degelijk mogelijk is. Gemeente en instellingen hebben aangegeven iets met de aanbevelingen te kunnen doen. Bij  burgerparticipatie is er dan ook geen sprake van een wij-zij-verhouding, partijen die tegenover elkaar staan, maar van samenwerking.
Om mee te werken in de ontwikkeling van beleid wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven over allerlei onderwerpen. Natuurlijk houden wij ook in de gaten wat er met onze adviezen wordt gedaan.
De verantwoordelijkheid voor de resultaten blijft echter liggen bij de instellingen of bij de gemeenteraad. Per slot van rekening worden dáár besluiten genomen.
Doelstelling van de Seniorenraad
De doelstelling is als volgt te omschrijven:
De Seniorenraad wil de collectieve belangen van alle Schijndelse senioren behartigen door een bijdrage te leveren aan integraal ouderenbeleid.

De stichting wil dit doen door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan gemeente en instellingen die in deze gemeente werkzaam zijn voor ouderen. Hiervoor worden vragen en wensen van deze doelgroep geïnventariseerd, die de basis vormen voor aanbevelingen aan gemeente en instellingen (convenantpartners).

Dat is niet een proces van achteraf reageren op genomen besluiten, maar in een zo vroeg mogelijk stadium interactief deelnemen in de beleidsontwikkeling.
Om dit goed te kunnen doen zal de stichting echter senioren blijven activeren en stimuleren om een bijdrage te leveren in dit proces van beleidsontwikkeling. Hiervoor is een goede communicatie naar en met onze achterban noodzakelijk.
Maar ook samenwerking en afstemming met andere belangenbehartigers.

Algemene verordening persoonsgegevens (AVG 25 mei 2018)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De oorspronkelijke "Wet bescherming persoonsgegevens" (Wbp) komt daarmee te vervallen.
De Seniorenraad Schijndel handelt steeds overeenkomstig de wet. Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties is dat met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In deze privacyverklaring geven wij duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer deze gegevens of een combinatie van deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken wij over persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• leden, deelnemers en donateurs van de Stichting,
• vrijwilligers die niet reeds als lid geregistreerd zijn,
• relaties die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Als u een relatie met onze Stichting wilt, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven als lid, als deelnemer of als relatie en er zorg voor dragen dat u optimaal van de faciliteiten van de Stichting gebruik kunt maken. De persoonsgegevens worden door de secretaris van de Stichting in een geautomatiseerd ledenadministratiesysteem verwerkt.
Indien u gebruik maakt van onze website dan is het goed om te weten dat wij niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Welke gegevens worden er van mij opgeslagen?
Om een goede en betrouwbare ledenadministratie te voeren moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor is een beperkt aantal gegevens van u nodig, die wijl verplicht zijn. Daarnaast kunnen er nog een aantal andere, additionele, gegevens worden gevraagd of worden toegevoegd aan de administratie. De ledenadministrateur verwerkt alleen gegevens die u vrijwillig beschikbaar stelt aan de Stichting Seniorenraad Schijndel
De volgende verplichte en additionele gegevens worden vastgelegd.

Verplichte gegevens zijn de minimale gegevens die nodig zijn om een correcte ledenadministratie te kunnen voeren.
Het gaat hier om:
  • E-mailadres, achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats.
  • De Stichting voegt daar nog aan toe: naam van de Stichting, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.
  • Bij de beëindiging van het lidmaatschap: datum einde lidmaatschap en de reden van beëindiging.
Additionele gegevens zijn van belang zijn om op een goede wijze met u te communiceren of houden verband met activiteiten waaraan u deelneemt of functies die u in de organisatie vervult.
Het gaat om de volgende additionele gegevens:
  • Gegevens om op een goede en correcte manier met u te communiceren en u te informeren; voornaam, aanspreektitel, vaste telefoon, mobiele telefoon, email-adres
  • Gegevens als u een functie binnen de organisatie vervult; deze gegevens worden in een commissie vastgelegd. Uw gegevens worden gekoppeld aan deze commissie. De naam van de functie en de datum ingang van deze functie worden vastgelegd. Bij beëindiging van de functie wordt de einddatum toegevoegd
  • Gegevens als u deelneemt aan een activiteit: uw gegevens worden gekoppeld aan een activiteit. Heeft u een taak binnen deze activiteit, bijvoorbeeld chauffeur, dan kan dat worden vastgelegd. Zijn er aan een activiteit kosten verbonden dan wordt vastgelegd hoe de betaling geregeld gaat worden
  • Gegevens over uw deskundigheden en vaardigheden; er kan u gevraagd worden of u over deskundigheden of vaardigheden beschikt die van toepassing kunnen zijn binnen de Stichting. Als u bereid bent zich in te zetten voor uw organisatie dan kunnen deze gegevens gekoppeld worden aan uw persoon

De Seniorenraad Schijndel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze Stichting.
Wie legt de verplichte gegevens vast en wie mag deze gebruiken?
De verplichte gegevens worden vastgelegd door de bevoegd functionaris van de Stichting waarbij u zich heeft aangemeld. Niemand anders dan deze bevoegde persoon kan deze gegevens wijzigen of aanvullen. Deze bevoegde persoon is door het bestuur van de Stichting aangesteld in de functie van ledenadministrateur.
Deze gegevens mogen worden gebruikt door de Stichting waarvan u lid bent en door de Seniorenraad Meierijstad.
De Seniorenraden Schijndel en Meierijstad verstrekken nimmer uw gegevens aan derden.

Kan ik de gegevens inzien die van mij geregistreerd zijn?
U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken.

Kan ik gegevens van mij laten wijzigen in de ledenadministratie?
Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Het bestuur zal u schriftelijk laten wijten of hij bereid is uw gegevens te wijzigen of niet. Het bestuur zal een duidelijke reden geven wanneer hij hiertoe niet bereid is.

Heb ik de mogelijkheid gegevens van mij te laten verwijderen?
Gegevens die verplicht zijn voor het voeren van een correcte ledenadministratie of de afwikkeling daarvan kunnen door u niet verwijderd worden.

Hiertoe behoren niet de zogenoemde additionele gegevens zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, huwelijksdatum, bekwaamheden e.d. Het kan ook zijn dat tijdelijk gegevens van u zijn opgeslagen voor een activiteit waaraan u deelneemt. U moet hierbij denken een paspoortnummer voor deelname aan een buitenlandse reis, uw kenteken voor een beveiligde parkeerplaats. Uiteraard heeft u deze gegevens zelf verstrekt. Het bestuur is verplicht deze gegevens direct na het einde van de activiteit te verwijderen. Is dat niet gedaan dan heeft u het recht dit alsnog te laten doen.

Als u permanente of tijdelijke gegevens wilt laten verwijderen neemt u schriftelijk contact op met het bestuur en geeft aan welke gegevens u verwijderd wilt hebben. Het bestuur zal u dan laten wijten of hij bereid is deze gegevens wel of niet te verwijderen. Is hij hiertoe niet bereid dan wordt daarvoor duidelijk een reden aangegeven.

Welke mogelijkheden heb ik wanneer het bestuur mijn verzoek tot wijziging of verwijdering van mijn gegevens afwijst?
Het bestuur zal u altijd een schriftelijke motivatie geven als hij niet bereid is tot aanpassing of verwijdering van uw gegevens. In ditzelfde schrijven wordt aangegeven welke mogelijkheden u daarna nog heeft.
De eerste mogelijkheid is dat u, binnen een bepaalde tijd, in bezwaar kunt gaan bij het Algemeen Bestuur. Daarvoor is een procedure opgesteld.
Wordt uw bezwaar afgewezen dan heeft u nog de mogelijkheid in beroep te gaan bij de beroepscommissie bescherming persoonsgegevens, ingesteld door de Seniorenraad Schijndel. Deze commissie brengt een voor alle partijen bindend advies uit.
Daarnaast of daarna heeft u altijd de mogelijkheid gebruik te maken van het Burgerlijk Recht.

Waar worden gegevens van mij bewaard?
Al uw gegevens worden op één centrale plaats bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is bewaard. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Stichting.

Schijndel, 14 juni 2018