A A

De lange weg van project Ouderenproof naar Seniorenraad.
De provincie Noord-Brabant initieerde in 1998 het project “Vitaal Grijs”. Dit project was opgezet in samenwerking met een aantal ouderenorganisaties en gemeenten. Het had tot doel, ouderen zo lang mogelijk een actieve en zelfstandige rol te laten spelen in de samenleving. Dat vroeg om een omslag in het denken, doen en handelen van overheid, organisaties en instellingen op het terrein van ouderenbeleid.
In het voorjaar van 2000 vond een uitwerking van dat programma plaats. Onder leiding van het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON) werd op gemeenteniveau (Berkel-Enschot en Udenhout) een projectplan uitgewerkt onder de titel “Is uw gemeente ouderenproof?”.

Vitaal Grijs (Ouderenproof) in Schijndel

Op 15 maart 2003 besloot de gemeenteraad van Schijndel groen licht te geven voor het project Ouderenproof, zoals dit was ontwikkeld door de provincie Noord-Brabant. Voorwaarde was dat de ouderenbonden en de Stichting Actieve Senioren Project (ASP) zouden participeren in het project en de Stichting Welzijn Ouderen Schijndel (SWOS} een belangrijke bijdrage aan het project zou leveren.

In februari 2004 werd het startsein gegeven voor het project “Schijndel Ouderenproof!”.
Voor de verdere historische feiten betreffende de ontwikkeling van dit project wordt verwezen naar het in augustus 2005 gepresenteerde eindrapport “Verstand komt met de jaren”.

Verankeringsgroep Ouderenproof Schijndel
Na afloop van dit project is de Verankeringgroep Ouderenproof Schijndel (VOS) gestart om de verworvenheden hiervan ook in de toekomst te waarborgen. De Verankeringgroep was samengesteld uit de oorspronkelijke projectleiding (voorzitter en secretaris), vertegenwoordigers van het cluster KBO, de voorzitters van de themagroepen en vertegenwoordigers van gemeente en BWI Het Palet. De studie van de Verankeringgroep resulteerde begin 2007 tot een beleidsplan als leidraad om de verworvenheden van het project Ouderenproof te bewaken en te participeren in nieuw te ontwikkelen welzijns- en ouderenbeleid.

Stichting Vernieuwend Oudernbeleid Schijndel (Stg. VOS)
In april 2007 is de Stichting Vernieuwend Ouderenbeleid Schijndel (Stg. VOS) opgericht.
Hiermede verkreeg de Verankeringsgroep haar noodzakelijk geachte permanente karakter.

Seniorenraad
De ervaringen die Stg. VOS in de achterliggende vier jaar heeft opgedaan zijn verschillend van aard: er zijn successen geboekt en er zijn zaken niet gerealiseerd zoals bedoeld. Successen, mede dank zij het feit dat getracht is de verschillende (ouderen)organisaties, in de breedste zin van het woord, in de stichting aan elkaar te binden. In een aantal situaties is dat echter niet gelukt.
Dat is de reden dat al in september 2009 door de gemeente Schijndel het signaal is afgegeven dat het wenselijk is een seniorenraad in het leven te roepen.
Medio 2010 heeft de Stichting VOS hiertoe het initiatief genomen en is er een vruchtbaar overleg op gang gekomen tussen de gemeente, de KBO-afdelingen, BWI het Palet en de Stichting VOS.
De uitkomsten van deze overleggen zijn neergelegd in het stuk "Schipperen of varen", dat de basis vormde voor de werkgroep Inrichting Seniorenraad
Op 16 november 2011 was de Stichting Seniorenraad Schijndel een feit.

Fusiegemeente Meierijstad
Vanaf 24 januari 2017 maakt de Seniorenraad Schijndel deel uit als afdeling van de Seniorenraad Meierijstad.