A A

Bestuur & Organisatie

Het bestuur van de Seniorenraad Schijndel bestaat uit de volgende personen:
H. Kapteijns.   <br>  Vz, afd. Schijndel
H. Kapteijns.
Vz, afd. Schijndel
Anton Minneboo, A.W., <br>Secretaris
Anton Minneboo, A.W.,
Secretaris
Wim Compier, W.J.M.,<br>Vz. Cie. W&D
Wim Compier, W.J.M.,
Vz. Cie. W&D
Eric de Goeij, <br>Vz. Cie. Wonen&Veiligheid
Eric de Goeij,
Vz. Cie. Wonen&Veiligheid
Harry Verkuijlen, H.C., <br>Spec. KBO
Harry Verkuijlen, H.C.,
Spec. KBO
ADVISEURS van de SENIORENRAAD
Paul Dautzenberg, Dr. P.L.J., <br>Adviseur Geriatrie
Paul Dautzenberg, Dr. P.L.J.,
Adviseur Geriatrie
Wim van Uden, W.<br>organisatie adviseur.
Wim van Uden, W.
organisatie adviseur.
Hans Vlasblom, H.J.<br />Algemeen adviseur
Hans Vlasblom, H.J.
Algemeen adviseur
ORGANISATIE

Willen de senioren de ruimte krijgen om actief deel te nemen aan hun maatschappelijke omgeving en daar invloed op uit kunnen oefenen, dan is participatie en een vraaggerichte visie, de aangewezen weg. Stel de senioren centraal en biedt ze een platform om hun meningen en ideeën te ventileren (bottom-up-strategie). Deze bottom-up-strategie heeft in het voortraject haar nut bewezen en is dan ook een wezenlijk aspect geweest bij de formulering van de visie cq. het beleid en de doelstelling van de Seniorenraad in Schijndel. Deze strategie start bij een effectieve en geïnformeerde betrokkenheid van alle deelnemende organisaties en werkt alleen als er een direct contact met de burger is.

Commissies
Om het contact met de Schijndelse senioren handen en voeten te geven zijn Commissies in het leven geroepen die zich, elk afzonderlijk, op een aandachtsgebied richten. Deze aandachtsgebieden zijn WONEN & VEILIGHEID (W&V), WELZIJN & DIENSTVERLENING (W&D), ZORG en COMMUNICATIE.

Taak van een commissie.
Een commissie bestaat in beginsel uit maximaal 7 personen.
De commissie brengt knelpunten, wensen, etc. betreffende het aandachtsgebied in kaart. Vervolgens wordt een projectgroep geformeerd waarin deze worden uitgewerkt.

Projectgroepen.
De leden van de projectgroepen worden uit alle geledingen aangezocht op basis van interesse, deskundigheid en ervaring met het betreffende aandachtsgebied.
Een projectgroep ressorteert altijd onder een Commissie, in overleg wordt een projectleider aangesteld.

Taak van een projectgroep.
De projectgroep beschrijft het project, formuleert het doel en de weg waarlangs het doel bereikt kan worden, geeft de tijdsduur en de kosten van het project aan.
Zij komen regelmatig bij elkaar, maken huiswerk, vragen naar meningen van ouderen (enquête, opiniepanel) en leggen hun bevindingen vast in een rapport.

Is deelname aan een Commissie of projectgroep iets voor u?
Wilt u binnen de Seniorenraad actief uw stem laten horen, geef u dan op om lid te worden van een Commissie of deel te nemen in een projectgroep.
Het doel is 'De stem van de Senioren' te laten klinken in de Gemeente en in de organisaties die gericht zijn op ouderen.
Wilt u meer weten en voelt u zich betrokken voelen bij het werk van de Seniorenraad dan kunt u zich aanmelden via de site www.seniorenraadschijndel.nl menu: aanmelden activiteiten.

De stem van de senioren.
De Commissies en hun projectgroepen vormen het hart van de Seniorenraad. Het organogram laat de opbouw zien van de organisatie van de Seniorenraad en op welke wijze het bestuur van de Seniorenraad zich laat inspireren en adviseren door de senioren die zij een platform willen bieden.
ORGANOGRAM (januari 2021)
Toelichting op het organisatie model
  1. De doelgroep van de Seniorenraad bestaat uit alle inwoners van Schijndel van 50 jaar en ouder.
  2. Het platform ‘De stem van de Senioren’ bestaat uit alle senioren die zich hebben aangemeld om betrokken te worden in de werkzaamheden van de Seniorenraad.
  3. De activiteiten van de projectgroepen worden doelgericht gestuurd door een commissie.
  4. Het algemeen bestuur bestaande uit: het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester, voorz. com. Communicatie), de voorzitters van de commissies en de afvaardiging van de KBO en Cliëntondersteuners/Voa's.
  5. Projecten. De activiteiten worden uitgevoerd in projectverband. Een project wordt opgestart door het algemeen bestuur op voordracht van een commissie of het dagelijks bestuur. Een project kan een aandachtsveld overstijgen, afhankelijk van de opdracht. Een project is tijdelijk en heeft een specifiek doel.
  6. De commissie Communicatie coördineert alle doelgroep gerichte communicatie vanuit bestuur, commissies of projecten.