A A

Convenant
tussen
Stichting Seniorenraad Schijndel
en
onderstaande Instellingen en Organisaties.* 1. Stichting Laverhof.
 2. Woningcorporatie Woonmeij.
 3. Farent
 4. MEE
 5. Welzijn De Meierij
 6. Benu apotheek De Meierij
* Voor het convenant met de Gemeente Schijndel wordt verwezen naar een apart hoofdstuk in dit menu

§ 1 Inleiding

De Stichting Seniorenraad Schijndel (hierna te noemen Seniorenraad) is met tussenfasen, voortgekomen uit het project “Schijndel Ouderenproof!” en wil de senioren van Schijndel betrekken bij het huidige en toekomstige ouderenbeleid.

Het betreft het ouderenbeleid van de gemeente Schijndel en van de in de gemeente werkzame zorg- en dienstverlenende instellingen die voor genoemde doelgroep hun diensten aanbieden (hierna convenant-partner genaamd). In feite gaat het om het levensbestendig inrichten van de samenleving en hiervan heeft de samenleving als geheel de nodige voordelen.
§ 2 Doelstelling Seniorenraad

De Seniorenraad heeft tot doel:
 • de collectieve belangen van de doelgroep, al dan niet georganiseerd, te behartigen,
 • waar mogelijk en gewenst, de partijen die invulling aan het ouderenbeleid en ouderenzorg geven, bij elkaar te brengen.
Zij doet dit onder andere door vragen en wensen van betrokkenen te inventariseren en aanbevelingen te doen aan betrokken convenantpartners. Dit is de ultieme manier van proactief functioneren in het ouderenbeleid en wil daarmee participeren in de keten van Wonen Welzijn en Zorg.

De Seniorenraad wil dat doen door:
A. Een bijdrage te leveren aan integraal ouderenbeleid door:
 • Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de convenantpartner.
  De adviezen over integraal ouderenbeleid, gericht aan de convenantpartner, zijn gebaseerd op informatie uit de achterban.

 • Interactief te participeren in beleidsontwikkeling.
  Dit is alleen mogelijk indien de Seniorenraad in een vroeg stadium betrokken wordt bij de formulering en de analyse van een probleem betreffende het ouderenbeleid van de convenantpartner. Dit is belangrijk om daadwerkelijk mee te kunnen denken over oplossingen van het probleem en zodoende inbreng te hebben in nieuw te vormen, dan wel te wijzigen beleid.

 • Ouderen te blijven activeren en stimuleren
  Ouderen dienen blijvend een bijdrage te leveren in het ontwikkelen van integraal ouderenbeleid in de gemeente Schijndel. Hiervoor is een goede communicatie naar en met onze achterban noodzakelijk, zodat men ook echt interactief kan participeren in het te vormen beleid. Deze communicatie moet de mensen stimuleren en activeren. Bovendien kunnen langs deze weg signalen uit de bevolking helder worden (zie ook doelstelling C).

 • Belangenbehartiging Wmo
  De belangen van de doelgroep te behartigen in de cliëntenraad van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door een vertegenwoordiging vanuit de Seniorenraad.

B. Het bewaken van de uitvoering van de aanbevelingen
Het betreft het bewaken van de in het project “Schijndel Ouderenproof!” geformuleerde en nog te formuleren aanbevelingen.
De werkwijze is zo, dat ten aanzien van de aanbevelingen tenminste eenmaal per jaar door de Seniorenraad een overleg met de convenantpartner wordt georganiseerd. In dit overleg wordt gesproken over de haalbaarheid en wenselijkheid van de aanbevelingen en de vorderingen die gemaakt zijn in de uitvoering hiervan. Het resultaat van dit overleg wordt teruggekoppeld naar de achterban (de doelgroep).

C. Signaleren en onderzoeken
De Seniorenraad wil nieuwe vraagstellingen en problemen in de Schijndelse samenleving opsporen. Zij wil hierbij nagaan op welke wijze deze – maar ook anderszins aangedragen vraagstellingen en problemen – in overleg met de convenantpartner opgelost kunnen worden.
§ 3 Werkwijze

Om aandachtspunten voor vernieuwend ouderenbeleid te genereren wordt de bottom-up-strategie gehanteerd. Dit wil zeggen dat de doelgroep zelf zal worden geactiveerd en gestimuleerd om mee te denken en mee te praten over nieuw, dan wel te wijzigen beleid met als doel in de eigen omgeving de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om in hoge mate van zelfstandigheid op een gezonde en prettige wijze oud te kunnen worden in de gemeente Schijndel. Dat betekent dat er een antwoord moet komen op de vraag:

“Welke criteria dient de convenantpartner te hanteren bij het vormen van een zodanig beleid, zodat een situatie ontstaat waarin dit ook mogelijk wordt?”.

Het gaat daarbij om de beleidsterreinen wonen, veiligheid, zorg, welzijn, dienstverlening en gezond-heid.

De Seniorenraad wil de convenantpartner van advies dienen bij het te vormen c.q. te wijzigen beleid en hanteert daarbij de eerder genoemde “bottom-up-strategie”, uit te voeren door de thema- en werkgroepen.

Binnen de Seniorenraad zullen vaste werkgroepen of themagroepen (bijvoorbeeld rond de thema’s wonen, veiligheid, welzijn, dienstverlening, zorg, Wmo en communicatie) actief zijn. Daarnaast is het mogelijk dat het bestuur van de Seniorenraad (tijdelijke) projectgroepen instelt.

In principe zal de Seniorenraad zelf geen uitvoering geven aan activiteiten, behalve ten aanzien van onder-zoek om aanbevelingen te kunnen formuleren. De Seniorenraad zal steeds uitvoerende instellingen of de gemeente motiveren en stimuleren activiteiten uit te voeren en vernieuwend beleid te ontwikkelen. Het is in enkele gevallen evenwel mogelijk dat de Seniorenraad actief participeert in een project of zelfs de uitvoering van een project ter hand neemt. Daarbij zullen steeds de juiste partners onder de convenantpartners gevraagd worden mee te doen.

In de Seniorenraad zijn thema- en werkgroepen samengesteld uit vertegenwoordigers van de doelgroepen van de samenwerkende partner in de Seniorenraad.

Elke thema- of werkgroep heeft een voorzitter, die tevens lid is van het bestuur van de Seniorenraad. De voorzitter zorgt voor de voortgang in zijn/haar themagroep. Elke themagroep wijst uit haar midden een secretaris aan.
§ 4 Schaal

Het werkgebied van de Seniorenraad omvat de gemeente Schijndel. De Seniorenraad wil haar doelstellingen bereiken voor alle senioren, woonachtig in Schijndel. Het betreft dan ca. 9000 mensen van 50 jaar en ouder, zijnde 39% van de Schijndelse bevolking (bron: gemeente Schijndel, gegevens 1 jan. 2012).

§ 5 Partijen in dit convenant

De Stichting Seniorenraad Schijndel en [2e partij]
komen overeen het gestelde in de Basisovereenkomst van § 6, alsmede de specifieke afspraken, als gesteld in § 7 na te komen.
§ 6 Basisovereenkomst

De Seniorenraad handelt conform de doelstellingen en werkwijze, zoals beschreven in §2 en §3.
Om deze handelwijze te realiseren heeft de Seniorenraad uw medewerking als partner nodig.
Deze medewerking behelst:

 1. De convenantpartner is bereid informatie aanleveren en geeft advies omtrent de thema's, zoals eerder in het convenant genoemd. Aanvragen voor informatie en advies komen van de zijde van de eerdergenoemde thema- of werkgroepen en worden ingediend door het bestuur van de Seniorenraad.

 2. De Seniorenraad zal de convenantpartner vanuit ervaringsdeskundigheid (bottom-up-strategie) adviseren over te vormen, c.q. te wijzigen beleid.

 3. De convenantpartner en de Seniorenraad komen overeen minimaal eenmaal per jaar bijeen te komen teneinde de aanbevelingen en voortgang van projecten en uitvoering daarvan te bespreken en afspraken te evalueren. Dit kan leiden tot het maken van nieuwe afspraken. De convenantpartner zegt toe in overleg met de Seniorenraad en binnen zijn mogelijkheden zich in te spannen om de afgesproken conclusies en aanbevelingen, voor zover deze vallen binnen zijn bevoegdheid, te (doen) realiseren en er in te participeren.

 4. De organisatie van deze bijeenkomst(en) ligt bij de Seniorenraad. De voorzitter van de Seniorenraad is tevens voorzitter van het overleg. Verslag van het overleg wordt gemaakt door de Seniorenraad.
 5. De Seniorenraad wil graag met de convenantpartner overleg plegen over voorgenomen wijzigingen in beleid de doelgroep betreffende. De convenantpartner kan rekenen op een positieve bijdrage van de Seniorenraad.

 6. Bij afwijking van het advies van de Seniorenraad motiveert de convenantpartner zijn besluit.

 7. De Seniorenraad en de convenantpartner zullen alles in het werk stellen om te komen tot een constructieve samenwerking.

 8. Op verzoek van de voorzitter van een thema- c.q. werkgroep kunnen in overleg tussen de Seniorenraad en de convenantpartner door deze laatste een of meer deskundigen aan de thema- c.q. werkgroepen worden toegevoegd voor de duur van de uitvoering van een project.
§ 7 Specifieke afspraken geldend voor dit convenant.

Beide partijen komen tevens overeen:

 1. Stichting Laverhof wil intensief afstemmen met de seniorenraad en haar thema- en werkgroepen gezien haar inbedding in Schijndel. Partijen zullen elkaar ondersteunen zodat dit de kwaliteit van leven van kwetsbare oudere ten goede komt. Hierover worden jaarlijks activiteiten afgesproken, zoals op het gebied van geriatrische revalidatie, poliklinische behandeling en advies, dagactiviteiten, eet- en ontmoetingsactiviteiten
 2. Stichting Laverhof en bestuur van de Seniorenraad zullen informatie uitwisselen met betrekking tot de vraag naar en aanbod van diensten en producten voor ouderen, die hun welzijn bevorderen.
  Aandachtspunten:
  - Digitaal Dorpsplein (SchijndelOntmoet),
  - Eigen Kracht Wijzer,
  - Woonservicepunten.
  Stichting Laverhof zal deze ontwikkelingen faciliteren, o.a. via internetcafé op de eigen locaties. Een en ander in samenwerking met de Seniorenraad en passend binnen de financiële mogelijkheden van de Stichting Laverhof.
 3. Afstemming en gebruik te maken van elkaars PR-mogelijkheden voor ouderen, zoals de Seniorenwijzer, jaarvergaderingen, website, nieuwsbrief en themabijeenkomsten.
§ 7 Specifieke afspraken geldend voor dit convenant.

Beide partijen komen tevens overeen:

 1. Het staat Woonmeij vrij om ouderen(groepen) anders dan de seniorenraad te benaderen om zich te laten adviseren / informeren. Dit past bij de wens van Woonmeij om nadrukkelijker in de wijken te gaan werken. Het convenant leidt daarom niet tot exclusiviteit voor de seniorenraad.
 2. Waar mogelijk spant de seniorenraad zich in om mogelijke samenwerking met seniorenraden / ouderenverenigingen uit het werkgebied van Woonmeij te bereiken. Dit om te streven naar eenduidigheid rondom ouderenbeleid binnen het werkgebied van Woonmeij.
§ 7 Specifieke afspraken geldend voor dit convenant.

Beide partijen komen tevens overeen, dat:
 1. Farent en het bestuur van de Seniorenraad informatie zullen uitwisselen met betrekking tot de vraag naar en aanbod van diensten en producten voor ouderen, die hun welzijn bevorderen.
 2. Farent en de senioren raad waar mogelijk zullen komen tot afstemming en gebruikmaking van elkaars PR-mogelijkheden voor ouderen, zoals de Seniorenwijzer, jaarvergaderingen, website, nieuwsbrief en themabijeenkomsten.
Schijndel, (13 november 2012, Juvans) nieuwe datum Farent!
§ 7 Specifieke afspraken geldend voor dit convenant.
Beide partijen komen tevens overeen, dat:
 1. De Seniorenraad MEE consulteert ten aanzien van ontwikkelingen op het terrein van mensen met beperkingen;
 2. Mee informeert de Seniorenraad ten aanzien van relevante ontwikkelingen voor mensen met beperkingen op de diverse levensterreinen in het algemeen en voor gemeente Schijndel in het bijzonder.
 3. MEE staat voor de individuele ondersteuning voor oudere mensen met beperkingen in samenwerking met ouderenadviseurs/zorg en welzijnsorganisaties werkzaam in de gemeente Schijndel en stelt haar expertise over de mens met beperking daartoe beschikbaar.
 4. MEE informeert de Seniorenraad desgevraagd over de voortgang van bovengenoemde activiteiten.
Schijndel, 13 november 2012.
§ 7 Specifieke afspraken geldend voor dit convenant.
Beide partijen komen tevens overeen,
 1. Signalering
  De werkwijze van Welzijn De Meierij is erop gericht om alert te zijn op signalen in de Schijndelse samenleving. Stimuleren van participatie, ondersteunen van eigen regie, mensen in hun kracht zetten, al deze belangrijke doelen worden gevoed vanuit signalen. De Seniorenraad werkt in principe ‘bottom up’. Vanuit werkgroepen worden ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, dienstverlening en veiligheid gevolgd. Deze werkwijze biedt vind-plaatsen voor signalen.
  Welzijn De Meierij en de Seniorenraad spreken af dat minstens tweemaal per jaar (een) nader aan te wijzen perso(o)n(en) van beide organisaties met elkaar in overleg gaan om signalen aan te reiken en/of uit te wisselen.
 2. Communicatie
  De Seniorenraad zet zich in voor alle senioren in Schijndel. Welzijn De Meierij richt haar aandacht op preventieve activiteiten (ook voor senioren) en op kwetsbare senioren.
  Een goede communicatie is daarin voor beide organisaties van groot belang.
  Het gaat erom dat de juiste informatie op een toegankelijke manier bij de juiste mensen komt. Beide organisaties hebben hun eigen communicatienetwerken ontwikkeld.
  Vanwege de grote overlap van de groepen (senioren) aan wie zij informatie willen verstrekken is het voor de hand liggend en wenselijk dat deze inspanningen -waar mogelijk- gebundeld worden.
  Welzijn De Meierij en de Seniorenraad spreken af dat zij serieus gaan onderzoeken hoe op het gebied van informatieverstrekking aan senioren intensiever kan worden samengewerkt. Te denken valt onder andere aan afstemming van berichtgeving, berichtvelden linken aan/in elkaars websites, gezamenlijk invullen en uitbrengen van het informatieblad Klavertje Vier.
Schijndel, 13 november 2012.
§ 7 Specifieke afspraken geldend voor dit convenant.
Beide partijen komen tevens overeen, dat de volgende punten bijzondere aandacht verdienen en minimaal één maal per jaar, tijdens een evaluatiebijeenkomst aan de orde komen:
 1. Apotheek de Meierij Schijndel zullen alles in het werk stellen om de privacy van haar cliënten te waarborgen en de wachttijden waar mogelijk tot een minimum te beperken.
 2. het geven van deskundig advies door de apotheker, met name over de keuze van het medicijn, het gebruik en de werking ervan, de bijwerkingen en wat het middel met de patiënt doet,
 3. of bij chronische medicatie de patiënt extra begeleiding krijgt met betrekking tot de verstrekking van de medicijnen, de noodzaak van het gebruik en het soort medicijn, een en ander in goed overleg met de huisarts,
 4. of het persoonlijk contact met de patiënten niet alleen digitaal geschiedt maar ook schriftelijk en zo nodig mondeling,
 5. in hoeverre cliënten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van en het gebruik van de farmarol, de bezorgservice aan huis en het gebruik van het Landelijk Schakelpunt(LSP),
 6. Apotheek de Meijerij in de gelegenheid wordt gesteld bij eventuele themabijeenkomsten op het gebied van gezondheidszorg/medicijngebruik het onderwerp geneesmiddelen, voor haar rekening neemt, alsmede op verzoek van de seniorenraad informatie over geneesmiddelen verstrekt die op-genomen wordt in de nieuwsbrief van de Seniorenraad.
Schijndel, 18 december 2015